نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

10.22034/jmek.2023.411033.1097

چکیده

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در کشورهای جهان با نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نشان می دهد این نرخ در کشور ما بسیار پایین است. این اتفاق بخشی از توانایی های اقتصاد برای افزایش تولید را از مدار اقتصاد خارج می کند. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به افزایش تولید منجر می شود؟

این مقاله به دنبال یافتن تاثیر نرخ مشارکت بر تولید ناخالص داخلی استانهای کشور است. لذا داده های آماری نرخ مشارکت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی استانهای کشور در خلال سالهای 1398-1395 برای همه 31 استان کشور از داده های مرکز آمار ایران در سال 1401 جمع آوری گردید و با استفاده از روش داده های مقطعی (پنل دیتا) و نرم افزار Eviews به تجزیه و تحلیل حول موضوع پرداخته شد.

نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ مشارکت بر روی تولید ناخالص داخلی استانهای کشور تاثیر مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در نرخ مشارکت اقتصادی میزان تولید ناخالص داخلی را در حدود 91407 میلیارد ریال افزایش می دهد. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی از یک مدل با اثرات ثابت تصادفی پیروی می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of the participation rate on the gross domestic product of the provinces

نویسنده [English]

  • ali Younessi

Assistant Professor

چکیده [English]

Comparing the economic participation rate of the labor force in the countries of the world with the economic participation rate in Iran shows that this rate is very low in our country. A low participation rate means that a percentage of the working-age workforce is unwilling to work and is neither employed nor looking for work. This event takes part of the economy's ability to increase production out of the economy. Now, the question that arises is whether the increase in the rate of economic participation leads to an increase in production? This article seeks to find the effect of the participation rate on the gross domestic product of the provinces of the country. Therefore, the statistical data of the rate of economic participation and gross domestic product of the provinces of the country during the years 2015-2018 for all 31 provinces of the country were collected from the data of the Iranian Statistics Center in 2011 and using the method of panel data and soft Eviews software was used to analyze the topic. The results of the research show that the participation rate has a positive effect on the gross domestic product of the provinces of the country. So that a one percent increase in the rate of economic participation increases the amount of GDP by about 91407 billion Rials. In addition, the findings show that the rate of economic participation and GDP follows a model with random fixed effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation rate
  • gross domestic product
  • panel data