نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی.

10.22034/jmek.2024.433438.1119

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین حمایت گری سازمانی و خردگرایی سازمانی در شهرداری-های کلان‌شهر تبریز می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی است.. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان رسمی شهرداری‌های کلان‌شهر تبریز می‌باشند. که طبق آمار ارائه‌شده توسط مسئولین، این جامعه 14300 نفر می‌باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 374 نفر به دست آمده است و به صورت تصادفی- طبقه‌ای بر اساس مناطق ده‌گانه شهرداری انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر دو پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه حمایت گری سازمانی از پرسشنامه وطن‌خواه و همکاران (1396) و پرسشنامه خردگرایی سازمانی از پرسشنامه آگان و همکاران (2017) است که پس از آزمون پایایی (حمایت گری سازمانی، 953/0؛ خردگرایی سازمانی 949/0) و روایی آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی، رگرسیون خطی از نرم‌افزار spss استفاده گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین حمایت گری سازمانی و ابعاد آن (پشتیبانی سازمانی، ترفیع، توانمندسازی و پاداش سازمانی) با خردگرایی سازمانی در شهرداری‌های کلان‌شهر تبریزرابطه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The survey of to relationship between organizational support and organizational rationalism of Tabriz metropolitans municipality

نویسنده [English]

  • shahla Nalozar

Master's degree in Management, Faculty of Humanities, Institute of Higher Education, Asveh Masazer, Tabriz, East Azarbaijan Province.

چکیده [English]

The aime of the this research is to determine the relationship between organizational support and organizational rationalism in the municipality of Tabriz metropolis. This research is practical in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. In order to determine the relationship between organizational support and organizational rationalism of the Tabriz metropolitan municipality, organizational support from the model of Watankhah et al. In this regard, one main hypothesis and four sub-hypotheses have been prepared. The statistical population of this research is the official employees of Tabriz metropolis. According to the statistics provided by the officials, this community is 3760 people, the sample size was obtained using the Cochran formula of 374 people and was randomly selected based on the ten districts of the municipality. The data collection tools in this research are two standard questionnaires; The organizational support questionnaire is from Vatankhah et al.'s questionnaire (2016) and the organizational rationality questionnaire is from Agan et al.'s (2017) questionnaire, which after the reliability test (organizational support, 0.953; organizational rationalism: 0.949) and its validity was provided to the statistical sample. In order to, analyze the statistical data, descriptive and inferential statistical methods have been used, and at the inferential level, correlation tests, linear regression, and spss software have been used to test research hypotheses. . The results show that there is a relationship between organizational support and its dimensions (organizational support, promotion, empowerment, and organizational reward) with organizational rationalism in Tabriz metropolitan municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational rationalism
  • organizational support
  • promotion
  • empowerment and organizational reward