نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، دانشکده علوم تربیتی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/jmek.2024.448205.1124

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی نقش رضایت شغلی و وفاداری بر تمایل به دو شغله بودن معلمان آموزش و پرورش می باشد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع کاربردی و بر اساس جمع آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه معلمان دوره متوسطه استان مازندران می باشند که طبق آمار 12250 نفر می باشد. که با توجه به فرمول کوکران باید تعداد 373 نفر نمونه انتخاب نمود. که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه ای که بصورت استاندارد توسط الشارنوبی و البانا (2021) طراحی شده، استفاده شده است. روایی محتوای این پرسشنامه ها توسط استاد راهنما و تعداد دیگری از استادان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر با 859/0 می باشد، بنابراین گفت که از پایایی قابل قبول برخوردار است. با اخذ پرسشنامه‌ها و اطلاعات بدست آمده، فرضیه‌های مورد تحقیق با استفاده از نرم‌ افزار SPSS و PLS4 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آنست که رضایت شغلی و وفاداری بر تمایل به دو شغله بودن معلمان آموزش و پرورش تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین رضایت شغلی بر وفاداری معلمان آموزش و پرورش، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Job Satisfaction and Organizational Loyalty on Moonlighting Intentions

نویسنده [English]

  • Halimeh Kantourchi

MS, Faculty of Educational Sciences , Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the role of job satisfaction and loyalty on the tendency of education teachers to have two jobs. This research is descriptive-survey based on the objectives, applied research, and based on data collection and research design. The statistical population of the research is all middle school teachers of Mazandaran province, which according to statistics is around 12,250 people. According to Cochran's formula, a sample of 373 people should be selected. which were selected by simple random sampling method. A standard questionnaire designed by Al-Sharnoubi and Albana (2021) was used to measure the variables. The validity of the content of these questionnaires has been confirmed by the supervisor and a number of other professors. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method. The calculated alpha value is equal to 0.859, which can be said that the current research has acceptable reliability. By taking the questionnaires and the information obtained from the researched hypotheses, they were analyzed using SPSS and PLS4 software. The results show that job satisfaction and loyalty have a negative and significant effect on the tendency of education teachers to have two jobs. Also, job satisfaction has a positive and significant effect on the loyalty of education teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job satisfaction
  • loyalty
  • desire to have two jobs
  • education teachers