نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد اسلامی؛ دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22034/jmek.2024.452904.1125

چکیده

یارانه از ابزارهای اقتصادی است که دولت‌ها از طریق آن برای دستیابی به اهداف مشخصی در بازار، دخالت می‌کنند لذا با تحریف قیمت‌ها، بر بخش‌های اقتصادی اثر جبران‌ناپذیری بر تخصیص بهینه منابع و کسری بودجه دارد، ازآنجاکه در مبارزه با مشکلات کلان اقتصادی مانند بیکاری و تورم کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را محدود می‌کند یک مشکل محسوب می‌شود. لذا یارانه حامل‌های انرژی و میزان تأثیر آن بر روی کسری بودجه، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله تأثیر یارانه حامل‌های انرژی بر کسری بودجه دولت در میان کشورهای منتخب است. بدین منظور از داده‌های آماری طی دوره 2018-2000 و مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده‌شده است. یافته‌‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یارانه حامل‌های انرژی اثر مثبت و معناداری بر کسری بودجه دولت کشورهای منتخب دارد و دولت‌ها باید نسبت به این موضوع سیاست‌های مناسب خود را با ابزار‌های قیمتی و ارشادی اعمال کنند تا به نحو مطلوبی در کاهش مصرف و هزینه‌های دولت مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of Energy Carrier Subsidies on Government Budget Deficits in Selected Countries with an Emphasis on Iran

نویسندگان [English]

  • soheila miry 1
  • Yousef Mehnatfar 2

1 PhD student, Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran.

2 Associated Professor of Economics, Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Subsidies are economic tools through which governments intervene to achieve specific market goals. By distorting prices on the economic sectors, they have irreversible effects on the optimal allocation of resources and budget deficits. They limit the effectiveness of governments' economic policies in tackling macroeconomic problems such as unemployment and inflation. Subsidies on energy carriers and their impact on the budget deficit are therefore of great importance. The main purpose of this article is to examine the effect of energy carriers subsidies on government deficit among selected countries. For this purpose, the statistical data for the period 2018-2000 and the Generalized Moments Model (GMM) were used. The findings of this study show that energy carrier subsidies have a positive and significant effect on government deficit in selected countries. Governments should apply appropriate policies with price and guidance tools to be effective in reducing government spendings and expenditures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Carriers Subsidies
  • Government Expenditures
  • Government Budget Deficits