تاثیر نرخ مشارکت بر تولید ناخالص داخلی استانهای کشور
تاثیر نرخ مشارکت بر تولید ناخالص داخلی استانهای کشور

علی یونسی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.411033.1097

چکیده
  مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار در کشورهای جهان با نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نشان می دهد این نرخ در کشور ما بسیار پایین است. این اتفاق بخشی از توانایی های اقتصاد برای افزایش تولید را از مدار اقتصاد ...  بیشتر