بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشای عملکرد مالی
بررسی تاثیر مدیریت سود بر محتوای افشای عملکرد مالی

محمد مظلوم روشن؛ محدثه باباجانی بابلی؛ کیهان آزادی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22034/jmek.2022.146108

چکیده
  در این مقاله  تاثیر  مدیریت سود بر محتوای افشا و عملکرد مالی حقیقی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  بررسی میشود. این مطالعه با استفاده از شرکتهای پذیرفته شده در بورس که  در ...  بیشتر