طراحی و تبیین مدل اثر بخشی بازاریابی محتوایی دیجیتال
طراحی و تبیین مدل اثر بخشی بازاریابی محتوایی دیجیتال

مونا یعقوبی زنجانی؛ مهتاب السادات موسوی فرد؛ عبداله نعامی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 51-87

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.392648.1078

چکیده
  هدف از  پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل اثربخشی بازاریابی محتوایی دیجیتال انجام شده است. به لحاظ رویکرد پژوهش، کیفی است که در هفت مرحله انجام شد. از روش فراترکیب جهت بررسی متون استفاده شد. کلیه آثار ...  بیشتر