نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از  پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل اثربخشی بازاریابی محتوایی دیجیتال انجام شده است. به لحاظ رویکرد پژوهش، کیفی است که در هفت مرحله انجام شد. از روش فراترکیب جهت بررسی متون استفاده شد. کلیه آثار و مدارک علمی مرتبط با بازاریابی دیجیتال محتوایی در 21 پایگاه‌ اطلاعاتی علمی داخلی و خارجی تشکیل داد که در بازه زمانی بین سال‌های 2014 تا 2022 برای منابع خارجی و بازه زمانی بین سال های 1395 تا 1401 برای منابع داخلی بازیابی شدند. با غربالگیری 76 مدرک بازیابی شده بر مبنای معیارهای معتبر و فنون به کار رفته در روش فراترکیب، 31 مدرک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. با کاربرد مراحل هفتگانه سندلوسکی و باروسو از فراترکیب، ابعاد لازم برای طراحی مدل فرآیندی بازاریابی محتوایی در چهار مرحله برنامه‌ریزی، تولید، توزیع و برقراری ارتباط، سنجش و بهینه‌سازی به همراه گام‌ها و مؤلفه‌های مربوط به هر مرحله به دست آمد. اعتباریابی کیفی مدل به دست آمده با استفاده از روش کدگذاری باز در مدل اعمال شد. بر این اساس پس از کد گذاری و غربالگری به 7 مفهوم کلیدی در اثربخشی بازاریابی محتوایی دیجیتال دست پیدا کردیم که از این 7 مفهوم کلیدی 22 شاخص شناسایی شد و مدل مفهومی جدید طراحی شد که به تبیین اثربخشی بازاریابی محتوایی دیجیتال ختم شد. لذا به پژوهشگران پشنهاد شد که از این مدل طراحی شده در تحقیقات آتی خود به کار بگیرند تا نقاط ضعف و قوت مدل طراحی شده شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Digital Content Marketing Effectiveness Model

نویسندگان [English]

  • Mona Yaghoobi Zanjani 1
  • Mahtab Sadat Mousavi Fard 2
  • Abdullah Naami 3

1 PhD student, Department of Business Management-Marketing, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 PhD student, Business Management-Marketing Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Business Management-Marketing Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to design and validate the digital content marketing effectiveness model. In terms of research approach, it is qualitative which was done in seven stages. The meta-combination method was used to review the texts. All scientific works and documents related to digital marketing formed content in 21 domestic and foreign scientific databases, which were retrieved between 2014 and 2022 for foreign sources and between 2015 and 2016 for domestic sources. By screening 76 recovered documents based on valid criteria and techniques used in meta combination method, 31 documents were selected as the research sample. By applying the seven steps of Sandelowski and Barroso from meta composition, the dimensions necessary to design the process model of content marketing in the four stages of planning, production, distribution and communication, measurement and optimization along with the steps and components related to each stage were obtained. The qualitative validation of the obtained model was applied to the model using the open coding method. Based on this, after coding and screening, we found 7 key concepts in the effectiveness of digital content marketing, and 22 indicators were identified from these 7 key concepts, and a new conceptual model was designed, which ended up explaining the effectiveness of digital content marketing. Therefore, researchers were suggested to use this designed model in their future research to identify the strengths and weaknesses of the designed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Content Marketing
  • Electronic Advertising
  • Mobile Marketing
  • Human Interactions
  • Brand