بررسی رابطه بین هوش سازمانی مدیران با سبک رهبری تحول گرا در شرکت مخابرات استان مازندران
بررسی رابطه بین هوش سازمانی مدیران با سبک رهبری تحول گرا در شرکت مخابرات استان مازندران

محسن صالحی؛ حسن مهرمنش

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393728.1083

چکیده
  مدیران و کارکنان از ارکان مهم سازمان هستند. قسمت اعظم موقعیت مدیران مبتنی بر نفوذ آنان در فکر و ذهن کارکنان و اشخاص زیربط است. برای مدیران درک و عمل به مهارت‌هایی که بتواند افراد را برانگیزد و هماهنگی ...  بیشتر