نقش خودکارآمدی کارآفرینی دیجیتال در تاثیر آموزش کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینی دیجیتال در استارت آپ های دیجیتال
نقش خودکارآمدی کارآفرینی دیجیتال در تاثیر آموزش کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینی دیجیتال در استارت آپ های دیجیتال

محمد صادق نیکزاد؛ سودابه وفائیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 32-45

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.396414.1088

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی نقش خودکارآمدی کارآفرینی دیجیتال در تاثیر آموزش کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینی دیجیتال در استارت آپ های دیجیتال می باشد. این تحقیق بر اساس اهداف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس ...  بیشتر