بررسی نقش رضایت شغلی و وفاداری بر تمایل به دو شغله بودن معلمان آموزش و پرورش
بررسی نقش رضایت شغلی و وفاداری بر تمایل به دو شغله بودن معلمان آموزش و پرورش

حلیمه کنطورچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmek.2024.448205.1124

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی نقش رضایت شغلی و وفاداری بر تمایل به دو شغله بودن معلمان آموزش و پرورش می باشد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع کاربردی و بر اساس جمع آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ...  بیشتر