بررسی رابطه بین حمایت گری سازمانی و خردگرایی سازمانی در شهرداری‌های کلان‌شهر تبریز
بررسی رابطه بین حمایت گری سازمانی و خردگرایی سازمانی در شهرداری‌های کلان‌شهر تبریز

شهلا اصغری نظرلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmek.2024.433438.1119

چکیده
  هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین حمایت گری سازمانی و خردگرایی سازمانی در شهرداری-های کلان‌شهر تبریز می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی است.. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان ...  بیشتر