نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

باتوجه‌ به اهمیت موضوع استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال و افزایش توجه و نیاز شرکت‌ها‌ و سازمان‌ها‌ به این حوزه و نقش مهم بازاریابی‌ دیجیتال در دست‌یابی سازمان‌ها‌ و شرکت‌ها‌ به موفقیت در زمینه وفاداری مشتریان انجام خواهد شد. بسط و گسترش بازارهای دیجیتال در عصر حاضر و پیدایش وب سایت‌های مبتنی بر فروش در سطح جهانی سبب شده است الگوی رفتاری مصرف‌کنندگان در قبال خرید از شرکت‌ها تغییر کند در این بین وفاداری به یک دامنه و خرید از آن مبحثی نوین در عرصه‌های مدیریت رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی دیجیتال محسوب می‌شود. در این مقاله مروری، بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ و استراتژی‌های مهم در ارتباط با آن برشمرده شده است. در ادامه دیدگاه‌های مطالعاتی وفاداری مشتری و رفتار مصرف‌کننده شامل دیدگاه‌های تصمیم‌گیری، تجربی و رفتاری و نیز بخش استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در وفاداری مشتریان و افزایش فروش ارائه شده و تأثیر استراتژی‌های بازاریابی که بنگاه‌ها نیازمند به استفاده از آنها هستند ذکر شده است و در انتها نیز نتیجه‌گیری انجام شده است که با تکیه بر اجرای مناسب استراتژی، امکان دریافت بازخوای بازاریابی دیجیتال و برقراری تعامل سیستم و ایجاد تصاویر ذهنی در محیط دیجیتال، می‌توان ساختار ذهنی مصرف‌کنندگان را بسوی خرید در اینترنت معطوف و فرایند تصمیم‌گیری خرید آنها و در نتیجه وفاداری آنها را ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Digital Marketing Strategies in Customer Loyalty

نویسندگان [English]

  • Majid Fattahi 1
  • Sara Serajpour 2

1 Assistant Professor, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 PhD Student, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Given the importance of digital marketing strategies and increasing the attention and need of companies, organizations and organizations in this area and the important role of digital marketing in achieving organizations, companies will be successful in customer loyalty. The expansion of digital markets in the present age and the emergence of global sales-based websites has caused a change in the pattern of consumer behavior toward buying from companies. Consumer behavior management is considered in digital marketing. This article gives you a brief overview on digital marketing and its important marketing strategies. In the following, the study perspectives of customer loyalty and consumer behavior, including decision-making, empirical and behavioral perspectives, are presented. They are listed. And in the end, a conclusion is made. The results indicate that by relying on the proper implementation of the strategy, the possibility of receiving digital marketing feedback and establishing system interaction and creating mental images in the digital environment, consumers' mental structure can be focused on online shopping and their purchasing decision process and created their loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Marketing Strategies
  • Customer Loyalty
  • Sales Growth
الف. منابع فارسی
- اسدالله, مهسا؛ ثانوی فرد, رسول و حمیدی زاده, علی (1398). «الگوی کسب و کار بانکداری الکترونیک مبتنی بر ظهور فینتک‌ها و استارتاپ‌های مالی». فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, 7(2): 195-248. 
- ایمان خان، نیلوفر (1387). «رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی دیجیتال». فصلنامه مدیریت استراتژیک صنعتی، 5(11): 81-88. 
- باباشاهی، جبار؛ عربی، محمد و شفیعی، میثم (1399). «طراحی مدل شایستگی مدیران بازاریابی دیجیتال با روش تحلیل مضمون». تحقیقات بازاریابی نوین، 10(4): 127-150.
- بلالی شریبانی، ابوالفضل و مکی، منوچهر (1395). «بازاریابی دیجیتال و رفتار مصرف‌کنندگان». اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز.
- پاک پرور, محسن؛ میمند, محمد؛ محمودی‌ حسینی،  میرزا‌حسن (1399). «الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز». فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز, 26(4): 39-76. 
- شیرشمسی، عبدالمهدی؛ میرابی، وحیدرضا؛ حسن‌پور، اسماعیل و رنجبر، محمدحسین (1399). «ارائه مدل کاربردی بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری (مطالعه موردی شهر یزد)». نشریه گردشگری شهری، 7(4): 35-47.
- قطبی فر، فرشته؛ مرجانی، محمدرضا و رمضانی، عباس (۱۳۹۵). «شکاف مهارت‌های بازاریابی دیجیتال؛ شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال». اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های‌ کاربردی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی.
- طریقی, رسول و سجادی, سیدنصراله (1400). «طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون‌های حرفه‌ای منتخب ورزش گروهی کشور». نشریه مدیریت ورزشی, 13(1): 119-139. 
- محترم قلاتی، رحیم و موثق، مهرداد (1397). «بررسی تأثیر بازارگرایی صـادرات و انطبـاق آمیختـۀ بازاریـابی بـر عملکـرد صـادراتی». مدیریت بازرگانی، 10(1): 165-186.
- محمدیان, ایوب؛ میرباقری, فاطمه و خانلری, امیر (1398). «شناسایی و طبقه‌بندی کاربردهای نوآورانه اینترنت اشیا در بازاریابی دیجیتال». مدیریت بازرگانی, 11(4): 719-741.
- یزدانفر, شیوا؛ نعامی, عبداله و آزاد, ناصر (1398). «طراحی محتوی استراتژی بازاریابی کسب‌وکارهای دیجیتال حوزه خدمات». چشم انداز مدیریت بازرگانی, 18(37): 99-120. 
ب. منابع انگلیسی
 - Ahmed, A (2016). “Business intelligence for sustainable competitive advantage”, in Mohammed Quaddus, Arch G. Woodside (ed.) Sustaining Competitive Advantage Via Business Intelligence, Knowledge Management, and System Dynamics (Advances in Business Marketing and Purchasing, Volume 22A) Emerald Group Publishing Limited, 220-2123.
- Ajina, Ahmed S. (2019). The perceived value of social media marketing: An empirical study of online word-of mouth in Saudi Arabian context, Entrepreneurship and Sustainability Issues 6(3), 1512-1527.
- Bicks, Becky (2016), “All You Need to Know about Content Marketing vs.Traditional Marketing,”at: https://ozcontent.com/blog/content-marketing-vs-traditional-marketing/, Accessed date: 3 April 2018
- Braojos-Gomez, J., Benitez-Amado, J. and Llorens-Montes, F. J. (2015), “How do small firms  learn  to  develop  a  social  media  competence”,  International  Journal  of Information Management, Vol. 35 No. 4, pp. 443-458
- Bronnenberg, B. J., Kim, B. J., & Mela, C. F. (2016). Zooming in on choice: How do consumers search for cameras online? Marketing Science, 35(5), 693–712.
Chaffey, D., & Patron, M. (2012). From web analytics to digital marketing optimization: Increasing the commercial value of digital analytics, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 14(1), 30-45.
- Cocco, A. (2017). How internet of things is impacting digital marketing: Samsung case: Family hub refrigerator.
- Dholakia, R. and Kshetri, N. (2004), “Factors impacting the adoption of the Internet among SMEs”, Small Business Economics, Vol. 23 No. 4, pp. 311-322.
- EMarketer. (2019). Global ecommerce 2019. https ://www.emark eter. com/conte nt/globa l-ecomm erce-2019.
- EMarketer. (2020). Global digital ad spending 2019. https ://www.
emark eter.com/conte nt/globa l-digit al-ad-spend ing-2019.
- Erdmann, A., & Ponzoa, J. M. (2021). Digital inbound marketing: Measuring the economic performance of grocery e-commerce in Europe and the USA. Technological forecasting and social change, 162, 120373. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120373
- Gkikas Dimitris C. , Theodoridis Prokopis K. , (2019), “Artificial Intelligence (AI) Impact on Digital Marketing Research”, University of Patras, 1319-1327, DOI: 10.1007/978-3-030-12453-3_143.
- Hollebeek, L., & Macky, K. (2019). Digital Content Marketing's Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 45, 27-41.
- Holliman, Geraint and Jennifer Rowley (2014), “Business to Business Digital Content Marketing: Marketers' Perceptions of Best Practice, “Journal of Research in Interactive Marketing, 8, 4, 269 –93
- Hudak, Martin & Kianičková, Eva & Madleňák, Radovan. (2017). The Importance of E-mail Marketing in E-commerce. Procedia Engineering. 192. 342-347. 10.1016/j.proeng.2017.06.059.
- Ifinedo, P.  (2011),  “An  empirical  analysis  of  factors  influencing  Internet/E-Business technologies  adoption  by  SMEs  in  Canada”,  International  journal  of  information technology and decision making, Vol. 10 No. 4, pp. 731-766.
- Kannan, P. K. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda, International Journal of Research in Marketing, 34(1), 22-45.
- Lambrecht, A., & Misra, K. (2016). Fee or free: When should firms charge for online content? Management Science. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2015.2383.
- Levenburg, N.M., Schwarz, T.V. and Motwani, J. (2015), “Understanding adoption of Internet technologies among SMEs”, Journal of Small Business Strategy, Vol. 16 No. 1, pp. 51-70
- Lieb, Rebecca (2011), Content Marketing: Think Like a Publisher. Indianap-olis: QUE.
- Lingqvist, O., Plotkin, C. L. & Stanley, J. (2015). Do you really understand how your business customers buy, McKinsey Quarterly, 1, 74-85.
- Malcolm, H. (2015). Cyber Monday clocks record sales as mobile sales surge. USA Today Dec 2. Accessed from: http://www.usatoday.com/story /money/2015/12/01/ cyber-monday-sales-results /76602534/.
- Numerator Intelligence, N. 2020. The impact of Coronavirus (COVID-19) on consumer behavior.  Https ://www.numer ator.com/resou rces/blog/updat e-impac t-coron aviru s-covid -19-consu mer-Behav ior-us-10.
- Pelsmacker, P.D., Tilburg, S.V., & Holthof, C. (2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance. International Journal of Hospitality Management, 72, 47-55.
- Peppers, Don and Martha Rogers (2011), Managing Customer Relationships: A Strategic Framework, 2e. Hoboken, NJ: Wiley.
- Pulizzi, Joe and Newt Barrett (2009), Get Content, Get Customers. Bonita Springs: Voyager.
Rangaswamy, A., Moch, N., Felten, C., van Bruggen, G., Wieringa, J. E., & Wirtz, J. (2020). The Role of Marketing in Digital Business Platforms. Journal of Interactive Marketing, 51, 72-90. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2020.04.006
- Rao, L. (2015). Online shoppers spent a record $4.45 billion on Black Friday and Thanksgiving. Fortune Nov 28, accessed.
- Royle, J., & Laing, A. (2014), The digital marketing skills gap: Developing a digital marketer model for the communication industries, International Journal of Information Management, 34(2), 65-73.
- Schneier, B.(2015). How the internet of things limits consumer choice. The Atlantic Dec24.Accessed from: https://www.schneier.com/essays /archives/ 2015/12/ how the_ internet_ of_.htm
- Shaltoni, Abdel & West, Douglas & Alnawas, Ibrahim & Shatnawi, Tamather. (2018). Electronic Marketing Orientation in the SMEs Context. European Business Review. 30. 00-00. 10.1108/EBR-02-2017-0034.
- Stephen, A. T. (2016), The role of digital and social media marketing in consumer behavior, Current Opinion in Psychology, 10, 17-21.
Taylor, Gabriela (2012), Digital Content Marketing. USA: Create Space Independent Publishing Platform.
- Vollrath, M., & Villegas, S.G. (2021). Avoiding digital marketing analytics myopia: revisiting the customer decision journey as a strategic marketing framework. Journal of Marketing Analytics, 1 - 8.
- Waheed, A., & Jianhua, Y. (2018). Achieving consumers’ attention through emerging technologies: The linkage between e-marketing and consumers’ exploratory buying behavior tendencies. Baltic Journal of Management, 13, 209-235.
- Zadtootaghaj, P., Mohammadian, A., Mahbanooei, B., & Ghasemi, R. (2019), Internet of things: A survey for the individuals' e-health applications, Journal of Information Technology Management, 11(1), 102-129.