نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و گوشی های هوشمند، فناوری های هوشمند و نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه به بخشی گسترده و جدانشدنی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند. پذیرش فناوری رضایت قابل شرح و اثبات برای بکار بردن فناوری اطلاعات در وظایفی که برای پشتیبانی آنها طراحی شده است، می باشد. پژوهش هایی که در آنها از واژه پذیرش استفاده شده است، غالبا از دیدگاه تئوریک به سمت مدل های پذیرش فناوری جهت می یابند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی نقش تئوری های پذیرش در رفتار مصرف کننده می باشد. در ادامه مروری بر تئوری های پذیرش و نقش آنها در رفتار مصرف کننده خواهیم داشت و سپس یه بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است. پژوهش حاضر می تواند به خرده فروشان آنلاین و فروشگاه­های اینترنتی کمک کند تا عوامل مؤثر بر رفتار استفاده مشتریان را درک کنند و با اتخاذ سیاست ها و انجام اقدامات مناسب، خریداران را درگیر سازند و با جذب مشتریان، به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود برسند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Acceptance Theories in Consumer Behavior

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bina Asrami 1
  • Milad Farzin 2

1 Master of Business Administration-Marketing Student, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the rapid development of information and communication technology and smartphones, smart technologies and mobile applications have become a vast and integral part of everyday life. Acceptance of technology is a descriptive and provable satisfaction for using information technology in the tasks designed to support them. Research in which the term acceptance is used often tends from a theoretical point of view to technology acceptance models. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of acceptance theories in consumer behavior. In the following, we will have an overview of acceptance theories and their role in consumer behavior, and then a discussion and conclusion is given. The present study can help online retailers and online stores to understand the factors affecting the use behavior of customers and by adopting appropriate policies and actions, engage buyers and attract customers to long-term and short-term goals. Reach yourself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance theories
  • consumer behavior
  • intelligent technologies
الف- منابع فارسی
اسماعیل پور، حسن. (1389). مبانی مدیریت بازاریابی. نشر نگاه دانش.
خدامی, سهیلا, نوروزی, حسین, مروتی شانجانی, مهسا. (1396). بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی(UTAUT). تحقیقات بازاریابی نوین, 7(4), 173-194. 
حسینی، سید مهرداد (1394). بررسی رفتار و ترجیحات خرید مصرف کنندگان ماهی در شهر ساری، پایان نامه کارشناسی ارشد، گرگان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست.
دهدشتی شاهرخ، زهره و عقیلی، خدیجه. (1394). تأثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی (17).
سولومون، مایکل آر. (1393). رفتار مصرف کننده: خریدن، داشتن و بودن. ترجمه کامبیز حیدرزاده. نشر بازاریابی.
سید جوادین، سیدرضا و اسفیدانی، محمدرضا. (1391). رفتار مصرف کننده. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم، ص 351.
فهیمی، سمیرا. (1394). بررسی تأثیر ابزارهای نورومارکتینگ بر فاکتورهای رفتار مصرف کننده و محرکهای بازاریابی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی.
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری. (1379). اصول بازاریابی. ترجمه علی پارسائیان. نشر ادبستان.
محبوبی فر، پروانه(۱۳۹۲). بررسی و اولویت بندی فاکتورهای مؤثر بر خرید آنلاین مشتریان. پایان نامه ارشد مدیریت MBA. پردیس بین الملل، گروه مدیریت.
مجدم کوثر؛ نداف، مهدی؛ محمدی، سارا(1398)، واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار استفاده مصرف کننده از فناوری خرید اینترنتی براساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی2 (UTAUT2)؛ مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه دیجی کالا در استان خوزستان، تحقیقات بازاریابی نوین، 9(4)، 115-136.
مشهدی، رسول (1394). بررسی عوامل موثر بانکداری موبایل بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک انصار استان البرز، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
ناصری اشترانی، زهره. (1393). تأثیر موقعیت رفتار مصرف کننده بر واکنش رفتاری با میانجی گری ارزش ادارک شده و پاسخ های هیجانی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه مدیریت صنعتی.
نوروزی مبارکه، علی و عراقی زاده، علی(1397) نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران.
وظیفه دوست, حسین و قادر بوداغی(۱۳۹۸) تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیک بر نگرش و قصد خرید آنلاین (مطالعه موردی: گروه تولیدی مهرام)، چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اصفهان، دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین.
ب- منابع انگلیسی
 Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, Mass., Addision-Wesley Pub.co.
Aksenova, O. (2017). Restaurant apps: Top 8 features. Available from: https://www.azoft. com/ blog/ restaurant-apps-top-features/. Accessed 19 December 2018.
Alalwan, Abdallah A. (2020). Mobile food ordering apps: An empirical study of the factors affecting customer e-satisfaction and continued intention to reuse. International Journal of Information Management 50 (2020) 28–44.
Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., & Rana, N. (2017). Factors influencing adoption of mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust. International Journal of Information Management, 37(3), 99-110.
Ashraf, A. R., Thongpapanl, N., & Razzaque, M. (2015). Adoption of online shopping: A technology acceptance perspective. In Ideas in marketing: Finding the new and polishing the old (pp. 826-826): Springer.
Baabdullah, A. M., Alalwan, A. A., Rana, N. P., Kizgin, H., & Patil, P. (2019). Consumer use of mobile banking (M-Banking) in Saudi Arabia: Towards an integrated model. International Journal of Information Management, 44, 38–52.
Barreda, A. A., Bilgihan, A., Nusair, K., & Okumus, F. (2013). Generating brand awareness in Online Social Networks. Computers in Human Behavior.
Batra, S. K., Kazmi, S. H. H., & Batra, S. K. (2009). Consumer Behaviour-2nd. Excel Books India.
Blackwell, R. D., Miniard, P. W., & Engel, J. F. (2001). Consumer behavior 9th. South-Western Thomas Learning. Mason, OH.
Blythe, J. (2013). Consumer Behaviour: SAGE Publications. Sage.
Bray, J. P. (2008). Consumer Behaviour Theory: Approaches and Models.
 Bray, J. P. (2011). A Critical evaluation into the role of ethics in clothing purchase decisions (Doctoral dissertation, Bournemouth University).
Carlson, J., Rahman, M. M., Taylor, A., & Voola, R. (2019). Feel the VIBE: Examining value-in-the-brand-page-experience and its impact on satisfaction and customer engagement behaviours in mobile social media. Journal of Retailing and Consumer Services, 46, 149–162.
Erasmus, A. C., Boshoff, E., & Rousseau, G. G. (2001). Consumer decision-making models within the discipline of consumer science: a critical approach. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences= Tydskrif vir Gesinsekologie en Verbruikerswetenskappe, 29, p-82.
Filieri, R., Raguseo, E., & Vitari, C. (2018). When are extreme ratings more helpful? Empirical evidence on the moderating effects of review characteristics and product type. Computers in Human Behavior, 88, 134-142
He, L. (2019). Recommendation, Customer Satisfaction, Online Shopping Experience, Trust, and Word-of-mouth Affecting Consumer Online Shopping Decision in China. Master Thesis in Bankog University.
Ismagilova, E., Slade, E. L., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2019). The effect of electronic word of mouth communications on intention to buy: A meta-analysis. Information Systems Frontiers, 1-24.
Khan, I. U., Hameed, Z., & Khan, S.(2017). Understanding online banking adoption in a developing country: UTAUT2 with cultural moderators. Journal of Global Information Management, 25(1), 43-65.
 Kotler, Philip & Andreason, A. R. (2001), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations (3rd ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Kwek, C. L., Tan, H. P., & Lau, T. C.(2010). The effects of shopping orientations, online trust and prior online purchase experience toward customers’ online purchase intention. International Business Research, 3 (3), 63-76. 
Liao Z., Cheung M. (2002). "Internet-Based e-Banking and Consumer Attitudes: An Empirical Study", Information & Management, Vol. 39, No.4, pp. 283-295.
- Lim, B. C. and Chung, C. M. Y. 2009. “The Impact of Word-of-Mouth Communication on Attribute Evaluation”, Journal of Business Research, 1-6.
Lim, Y. J., Osman, A., Salahuddin, S. N., Romle, A. R., Abdullah, S. J. & Finance.
(2016). Factors influencing online shopping behavior: The mediating role of purchase intention. Prodecia Economics and Finanace, 35, 401-410
Lin, H. F., (2007), predicting consumer intentions to shop online: An empirical test of competing theories, Electronic Commerce Research and Applications, 6(4), 433–442
Maya, f. Muhammad, j. Abbas, kh. (2018). Mobile-banking adoption: empirical evidence from the banking sector in Pakistan, International Journal of Bank Marketing Emerald Publishing Limited 0265-2323.
Moital, M. (2006). An evaluation of the factors influencing the adoption of e-commerce in the purchasing of leisure travel by the residents of Cascais, Portugal (Doctoral dissertation, BournemouthUniversity).
Nam, K., Baker, J., Ahmad, N., & Goo, J. (2018). Dissatisfaction, disconfirmation, and distrust: An empirical examination of value co-destruction through negative electronic word of mouth (eWOM). Information Systems Frontiers, 1-18.
Rodríguez, E & Carvajal-Trujillo, E, (2013). Online drivers of consumer purchase of website airline tickets. Journal of Air Transport Management, (32), 58-64.
Salma Abed, (2018) "An empirical examination of Instagram as an s-commerce channel", Journal of Advances in Management Research, https://doi.org/10.1108/JAMR-05-2017-0057
Singh, P., Keswani, S., Singh, S., & Sharma, S. J. I. (2018). A Study of Adoption Behavior for Online Shopping: An Extension of Tam Model.
Peter, J. P., Olson, J. C., and Grunert, K. G. 1999. Consumer Behavior and marketing strategy. Published by Macgraw-hill. 526 pages.
Talabat (2017). All restaurants in Jordan [webpage]. Available from: https://www.talabat.com/jordan/restaurants. Accessed 24 March 2019
Tata, S. V., Prashar, S., & Gupta, S. (2020). An examination of the role of review valence and review source in varying consumption contexts on purchase decision. Journal of Retailing and Consumer Services, 52.
Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2012), Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology, MIS Quarterly, 36(1), 157-178.
Wang, W. T., Ou, W. M., & Chen, W. Y. (2019). The impact of inertia and user satisfaction on the continuance intentions to use mobile communication applications: A mobile service quality perspective. International Journal of Information Management, 44, 178–193.
Wilkie, W. L. 2000. Consumer behaviors, Edition 3, illustrated. Published by Wiley. 784 pages.
Yan, Q., Wu, S., Wang, L., Wu, P., Chen, H., Wei, G. J.(2016). E-WOM from ecommerce websites and social media: Which will consumers adopt, Electronc Commerce Research and Applications, 17, 62-73.