نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی علامه طبرسی، قائمشهر، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی علامه طبرسی، قائمشهر، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر رابطه بین دانش مالی مدیرعامل با کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ‌این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. ‌جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 70 شرکت در دوره زمانی 1394 تا 1398 فعالیت داشته‌اند جهت بررسی انتخاب شده‌اند. ‌در فرآیند تهیه اصلاح، آماده‌سازی و پردازش داده‌ها از نرم افزار اکسل و برای محاسبه شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. ‌نتایج تحقیق نشان داد که استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر رابطه بین دانش مالی مدیرعامل با کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of International Financial Reporting Standards on the Relationship between the CEO's Financial Knowledge and the Quality of Accounting Information in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • MAHMOUD LASHKARIAN 1
  • Mohammadreza Khatti Dizabadi 2

1 Master Student, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Allameh Tabarsi Institute of Higher Education, Ghaemshahr, Iran

2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Allameh Tabarsi Institute of Higher Education, Ghaemshahr, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of international financial reporting standards on the relationship between CEO financial knowledge and the quality of accounting information in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of this research includes companies listed on the Tehran Stock Exchange that 70 companies have been active in the period 1394 to 1398 have been selected for the study. In the process of preparing, correcting, preparing and processing data, Excel software has been used and Eviews software has been used to calculate descriptive and inferential statistical indicators. The results showed that international financial reporting standards have a significant effect on the relationship between CEO financial knowledge and the quality of accounting information in companies listed on the Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Reporting Standards
  • CEO Financial Knowledge
  • Accounting Information Quality
ابراهیمی، علی و رحمانی، احمد. (1396). بررسی رابطه توانایی مدیریت و استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش و پژوهش حسابداری، دوره 3، شماره 8، 125-110.
ایزی رویا، گرکز منصور، سعیدی پرویز، معطوفی علیرضا. (1397). ارائه مدل کیفیت افشای اطلاعات حسابداری مبتنی برتحلیل رفتار مالی مدیران (دیدگاه روانشناسی شناختی). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(27)، 83-62.
پورحیدری، امید، فروغی، عارف. (1398). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(61)، 53-27.
حاجیها، زهره، آزادزاده، عادله. (1399). رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و کیفیت اطلاعات حسابداری: بررسی نقش رفتار فرصت‌طلبانه مدیران. پژوهش های تجربی حسابداری. 10 (2)، 212-187.
رحمانی، علی، ولی زاده لاریجانی، اعظم، میرزایی بیرامی، راحله. (1399). استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) و استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 45، صفحه 59-78.
طاهری عابد، رضا، علی نژاد ساروکلائی، مهدی، فغانی ماکرانی، خسرو. (1397). توانایی، دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی. دانش حسابداری مالی، 5(2)، 110-85.
کی قبادی، امیررضا و فتحی، سمیه و حیدری، زهره. (1397). اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی.
واحدی، مجید، جهانشاد، آزیتا. (1399). بررسی آثار بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طبق دستورالعمل بانک مرکزی بر شاخص‌های مالی و مدیریت سود در بانک‌ها. مطالعات حسابداری و حسابرسی. دوره 9، شماره 34، صفحه 99-120.
Al-Dmour, A., Abbod, M., & Al-Balqa, N. (2018). The impact of the quality of financial reporting on non-financial business performance and the role of organizations demographic'attributes (type, size and experience).‏
Brockman, P., Campbell, J. L., Lee, H. S. G., Salas, J. M., Christensen, J. C., Call, A. C., Campbell, J. L., Dhaliwal, D. S., & Moon Jr, J. R. (2017). Cozby, P. C. (2018). Methods in behavioral research (9th ed.). McGraw-Hill.
Key, KoreaKimberly G, Kim, Jeong Youn. (2020). IFRS and accounting quality: Additional evidence from KoreaKimberly. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 39 (2020) 100-306.
Lee, K, Wang, Janin., Neo, Adler. (2017). ‌Examining the adoption of computer-assisted audit tools and techniques: cases of generalized audit software use by internal auditors. ‌Manag. ‌Audit. ‌J. ‌29 (4): 327–349.
Pucheta-Martinez, M.C. and Fuentes, C.D. (2018). The Impact of Audit Committee Characteristics on Enhancement of Financial Reporting, Corporate Governance: An International Review, 15(6), pp.1394-1412.
Sjaiful, r. L., roespinoedji, d., & roespinoedji, r. (2020). The influence of knowledge management on the quality of accounting information systems and its implications on the quality of financial reporting (survey of soes in indonesia). Palarch's journal of archaeology of egypt/egyptology, 17(5), 1078-1099.‏
Young, Tarak, King, Tendeloo., & Soung, Richard. ‌(2017). Assessing The Effect Of Audit Quality On Profit Management In A Newly Acquired Company. ‌Journal Of Contemporary Accounting & Economics, 9(1): 67–82.