نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

شناسایی سرمایه فکری یک مسئله استراتژیک کلیدی است، در نتیجه، وضعیت موجودش بایستی به طور منظم به هیئت‌مدیره گزارش داده شود و اکثر سازمان‌ها و سایر گروه‌های ذی‌نفع در پی یافتن جوابی مناسب برای سؤال اساسی هستند که آیا سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در اداره پست استان مازندران تأثیر دارد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع‌آوری داده‌ها و طرح تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش موردنظر، متشکل از کلیه مدیران و معاونین و کارشناسان ارشد اداره پست استان مازندران می‌باشند که شامل 169 نفر می‌باشند. از این تعداد طبق جدول مورگان 118 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده و بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها از نمونه اولیه، به کمک نرم‌افزار  SPSS، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 0.972 به دست آمد. جهت بررسی ادعای نرمال بودن توزیع از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS) استفاده کرده‌ایم. نتیجه آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف (K.S)  این مطلب است که ادعای نرمال بودن توزیع مربوطه پذیرفته می‌شود؛ بنابراین جهت برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون استفاده کرده‌ایم که نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد سازمانی اداره پست استان مازندران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Intellectual Capital on Service Organizations Performance (Case Study: Mazandaran Province Post Office)

نویسندگان [English]

  • Nourollah Asadi 1
  • Majid Fattahi 2
  • Nafiseh Hasanzadeh 3

1 PhD Student in Entrepreneurship, Department of Entrepreneurship, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

3 MS, Department of Educational Management, babol Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Identifying intellectual capital is a key strategic issue; therefore, its status should be reported regularly to the board of directors. And most organizations and other interest groups are finding the right answer to the basic question of whether intellectual capital affects organizational performance in the post office of Mazandaran province. This research is based on the objectives of the applied research and is based on data collection and research design, descriptive-survey method. The statistical population of this research is composed of all heads, senior deputies and senior experts of Mazandaran Post Office, which consists of 169 people. Of these, 118 people were randomly selected according to Morgan's table. A questionnaire was used to collect data. After collecting data from the prototype, Cronbach's alpha coefficient was calculated using SPSS software, which was 0.972. We used Kolmogorov-Smirnov test (KS) to test the claim that the distribution is normal. The result of the Kolmogorov-Smirnov test (K.S) is that the claim to the normal distribution of the corresponding is accepted. Therefore, for analyzing the hypotheses, the regression model has been used. Results indicate that intellectual capital and its components, human capital, communication and structure, have a positive and significant effect on organizational performance of post office.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • human capital
  • communication capital
  • structural capital
  • organizational performance