نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، ایران

چکیده

هدف اصلی این پروژه مشاوره ای ارائه راه کارهای مناسب به شرکت تجارت گستر متین بود تا  بتواند فرهنگ مناسب سازمانی را بین مدیران خانوادگی خود نهادینه کند و همچنین بتواند از عملکرد بخش مالی خود برای اتخاذ تصمیمات بهتر در مواجهه با مسائل پیش رو استفاده نماید. این پروژه در واقع بخشی از نقشه عملیاتی شرکت برای تغییر از یک شرکت خانوادگی به یک شرکت کوچک و متوسط بود. این پژوهش ، یک پژوهش توصیقی از نوع کاربردی و در حوزه مطالعات میدانی قرار دارد. ابزار گردآوری داده ها مطالعه و بررسی میدانی ، مصاحبه با افراد ذینفغ، و استفاده از پرسشنامه لیکرتو مقیاس رتبه بندی چندگانه است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش مقایسه ای استفاده شده است. راه کارهای ارائه شده به شرکت در نتیجه پروژه شامل انشاء چشم انداز 2  شخصی مدیران و شرکت، بوجود آوردن شیوه حاکمیت شرکتی قوی و کارآمد، برگزاری جلسات منظم هیات مدیره، ارتقاع روابط، انجام بودجه بندی، برگزاری جلسات منظم مدیریت مالی با هیات مدیره ، تقویت بخش حقوقی و به کارگیر مفاهیم حقوق تجارت، استخدام کارمندان جدید غیر از اعضای خانواده، مدیریت اختلافات، استفاده از کامپیوتر و نرم افزارها برای بهبود فرآینده ها ، و استفاده از نگاه به آینده در حوزه مالکیت و کارآفرینی می باشد تا با انجام ها بتواند طی یک فرآیند چند ماه خود را از یک شرکت خانودادگی به شرکت رسمی کوچک با متوسط که دارای استراتژی برای مواجهه با مسائل و مشکلات جدید است تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How to change from a family business to a small and medium business

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Safi

PhD student in Business Management Marketing Orientation, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this consulting project was to provide appropriate solutions to Tejarat Gostar Matin Company in order to be able to institutionalize the appropriate organizational culture among its family managers and also to be able to use the performance of its financial department to make better decisions in the face of problems ahead. The project was actually part of the company's operational plan to change from a family-owned company to a small and medium-sized company. This research is an applicable explanatory research in the category of Field Studies. Data collection tools are field study, interviews with stakeholders, and the use of Likert questionnaire and multiple ranking scale. Comparative method was used to analyze the collected data. The solutions provided to the company as a result of the project include creating personal vision of the managers and the company vision, creating a strong and efficient corporate governance, holding regular board meetings, improving relationships, budgeting, holding regular financial management meetings with the board. Strengthen the legal sector and apply the concepts of business law, hire new employees other than family members, manage conflicts, use computers and software to improve processes, and use the future view in the field of ownership and entrepreneurship in a several month process, so to transform the company from a family owned company to a small to medium-sized formal company with strategies to face new issues and crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family-owned company (fob)
  • small and medium sized company (sme)
  • company action plan
  • strategy
  • organizational culture
  • tejarat gostar matin