نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی راه‌دانش، بابل، ایران

چکیده

این تحقیق هدفی که دنبال می‌کند این است که آیا ابعاد مختلف بازاریابی رابطه‌مند، تأثیرات متفاوتی بر حق‌شناسی مشتری و به‌تبع آن بر وفاداری مشتریان دارند؛ لذا سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا مؤلفه‌های بازاریابی رابطه‌مند بر حق‌شناسی مشتری و به‌تبع آن بر وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش  استان مازندران تأثیر دارد یا خیر. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و داده‌های موردنیاز از طریق پرسش‌نامه گردآوری شدند. همچنین برای نگارش ادبیات نظری لازم در حوزه مورد بررسی از مطالعات کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری کلیه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش  استان مازندران است. باتوجه‌به جامعه نامحدود حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. تحلیل داده‌ها از طریق روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و از طریق آزمون رگرسیون انجام‌گرفته است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه‌مند تأثیر مثبت و معناداری بر روی حق‌شناسی مشتری دارد. نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم تحقیق نشان داد که حق‌شناسی مشتری بر وفاداری رفتاری مشتری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش  استان مازندران تأثیر مثبت معناداری دارد. نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان داد که اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض تأثیر مثبت و معناداری بر روی حق‌شناسی مشتری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش  استان مازندران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Relationship Marketing On Customer Gratitude and Customers Loyalty in Ofogh Koorosh Chain Stores in Mazanadaran Province

نویسندگان [English]

  • Nourollah Asadi 1
  • Atieh Asadollahi Shahbaboli 2

1 PhD Student in Entrepreneurship, Department of Entrepreneurship, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 M.Sc., Department of Business Management, Rahedanesh Institute of Higher Education, Babol, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the research, which is to follow, is whether the different aspects of the marketing relationship have different effects on customer appreciation and, consequently, on customer loyalty. Therefore, the main question of this research is whether the relationship marketing components affect the customer's trust and, consequently, the customer loyalty in the chain stores of the Khoroush Ofogh in Mazandaran province. This research was applied to the target and the required data were collected through a questionnaire. Library studies have also been used to write the required theoretical literature in the area under study. The statistical population of all customers is the Khoroush Ofogh chain stores in Mazandaran province. According to unlimited society, the sample size was 384 people. Data analysis was done through descriptive and inferential statistical methods using SPSS software and by regression test. The results of the first main hypothesis of the research showed that the relationship marketing has a positive and significant effect on the customer's reputation. The results of the second main hypothesis of the research showed that customer's sense of customer loyalty has a significant positive effect on the chain stores in the Kourosh horizon chain of Mazandaran province. The results of the sub-assumptions of the research showed that trust, commitment, communication and conflict management have a positive and significant effect on the customer's goodness in the chain stores of Khoroush Ofogh in Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship Marketing
  • Customer Awareness
  • Customer Behavioral Loyalty
  • Khoroush Ofogh Chain Store