نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر وجودى سازمان ها شناخته شده است، به گونه اى که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان ها نظر ذى نفعان خارج از سازمان را براى مشروعیت بخشیدن تقویت می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق تجارت بر نگرش برند (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه آسیا) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردى و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه ى مشتریان شرکت بیمه آسیا در استان مازندران هستند که تعداد آن نامشخص می باشد. براى تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول نمونه گیرى جامعه نامحدود کوکران استفاده خواهد شد. بر اساس فرمول کوکران نامحدود با خطاى ٧ درصد، در این تحقیق تعداد نمونه را ٢٠٠ نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب خواهد شد. در پژوهش حاضر براى گردآورى داده هاى اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آورى داده هاى اولیه پرسشنامه پنج گزینه اى لیکرت بوده و براى گرد آورى  دادههاى ثانویه از روش کتابخانه اى استفاده شده است  پایایی پرسشنامه با  استفاده از آلفاى کرونباخ برابر با ٩٨/٠ بدست آمده است. براى آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازى معادلات ساختارى و نرم افزار smartpls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انتظارات کلی مسئولیت اجتماعی شرکت بر پاسخ به رفتار مسئولیت اجتماعی، پاسخ به رفتار اخلاق شرکت  و رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معنادارى دارد. انتظارات کلی اخلاق تجارت بر پاسخ به رفتار اخلاق تجارت تاثیر معنادارى دارد، پاسخ به رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگرش برند تاثیر معنادارى دارد و پاسخ به رفتار اخلاق تجارت بر نگرش برند تاثیر معنادارى دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Responsibility, Company, and Business Ethics on Brand Attitude (Case Study: Customers of Asia Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Asghar Espahlar
  • amir alizadeh chamazkoti

PhD Student, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Social responsibility is recognized as one of the most important elements of organizations' existence, in such a way that the importance given to its observance by organizations strengthens the opinion of stakeholders outside the organization to legitimize it. The purpose of this study is to investigate the impact of social responsibility, company and business ethics on brand attitude (case study: customers of Asia Insurance Company). This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. The statistical population of the study includes all customers, the number of which is unknown. The Cochran infinite community sampling formula will be used to determine the required sample size. Based on the unlimited Cochran's formula with an error of 3%, in this study, the number of samples is considered to be 4, which will be selected by the non-probability method available. In the present study, the field method was used to collect the primary data and the tool for collecting the primary data was the five-point Likert questionnaire, and the library method was used to collect the secondary data. Come. To test the research hypotheses, modeling, structural equations, and smartpls software were used. The results showed that the expectations of all corporate social responsibility have a significant effect on the response to corporate social responsibility behavior, the response to corporate ethics behavior and corporate social responsibility behavior. The expectations of all business ethics have a significant effect on the response to business ethics behavior, the response to corporate social responsibility behavior has a significant effect on brand attitude, and the response to business ethics behavior has a significant effect on brand attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social responsibility
  • company
  • business ethics
  • brand attitude