مقاله پژوهشی
ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری در واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان
ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری در واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان

معین درزی؛ مجتبی نیک خواه

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 1-13

چکیده
  امروز سازمان ها کالا و خدماتی را ارائه می دهند که توسط تک تک مشتریان تعریف شده است. یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری چیزی فراتر از اتوماسیون عملیاتی سنتی فروش، بازاریابی، زنجیره تأمین و یا خدمات از طریق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات

امین هاشمی مقدم؛ مجید فتاحی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 14-22

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات استان مازندران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، متشکل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق تجارت بر نگرش برند (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه آسیا)
تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق تجارت بر نگرش برند (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه آسیا)

اصغر اسپه‌لار؛ امیر علیزاده چمازکتی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 23-32

چکیده
  مسئولیت اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر وجودى سازمان ها شناخته شده است، به گونه اى که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان ها نظر ذى نفعان خارج از سازمان را براى مشروعیت بخشیدن تقویت می کند. هدف از پژوهش حاضر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مدیریت ارتباط با مشتری در کارکنان بخش فروش شرکت کاله
بررسی تأثیر کیفیت زندگی کارکنان بر مدیریت ارتباط با مشتری در کارکنان بخش فروش شرکت کاله

نیلا نجاتی؛ نیلوفر نجاتی ساروی؛ ایرج مهدوی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 33-45

چکیده
  امروزه توجه به مشتری و نکاتی که می تواند ارتباط با آن ها را بهبود بخشد، از مسائل بسیار مهم برای تمامی سازمان ها تلقی می شود. در این بین کیفیت زندگی کاری کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین عواملی تلقی می شود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد کارکنان شرکت ایران خودرو
تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد کارکنان شرکت ایران خودرو

سارا سراج پور؛ زبیر قاسم‌نژاد

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 46-57

چکیده
  مسئولیت اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر وجودى سازمان ها شناخته شده است، به گونه اى از آنجایی که هدف مدیران سازمان ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان میباشد هدف اصلی بررسی اینست که استفاده از رسانه های اجتماعی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی اثربخش باکیفیت زندگی کاری
بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی اثربخش باکیفیت زندگی کاری

عبدالحمید فرهادی مقدم

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 58-65

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی اثربخش باکیفیت زندگی کاری انجام شد. جامعه آماری کارکنان شهرداری بهشهر بودندکه تعدادآنها 340 نفر می باشد. بامراجعه به جدول کرجسی ومورگان وبه روش نمونه ...  بیشتر