نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه علوم و فنون مازندران،ایران

3 استاد- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ایران.

چکیده

امروزه توجه به مشتری و نکاتی که می تواند ارتباط با آن ها را بهبود بخشد، از مسائل بسیار مهم برای تمامی سازمان ها تلقی می شود. در این بین کیفیت زندگی کاری کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین عواملی تلقی می شود که می تواند بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیرگذار باشد. بنابراین در پژوهش حاضر بر این آمدیم تا تأثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری را در بین کارکنان بخش فروش شرکت کاله مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم تا در آخر بتوانیم اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران و خط مشی گذاران سازمان ها قرار دهیم. تحقیق حاضر ار نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه می باشد، که به منظور سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسشنامة 34 سوالی والتون (1973) و برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری از پرسشنامه 14 سوالی عباسی (1388) استفاده شده است.  جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان بخش فروش شرکت کاله می باشد که تعداد آن ها 100 نفر می باشند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 80 نفر نمونه به شکل تصادفی ساده اتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل تحقیق از نرم‌افزار Spss 24 و   Smart PLSاستفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت زندگی کاری و تمامی ابعاد و مولفه های آن بر مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارکنان بخش فروش شرکت کاله تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of employees' quality of life on customer relationship management in sales staff of Kaleh company

نویسندگان [English]

  • Nila Nejati 1
  • Niloufar Nejati Saravi 2
  • Iraj Mahdavi 3

1 PhD student in Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Master of Business Management, Mazandaran University of Science and Technology, Iran.

3 Professor - Mazandaran University of Science and Technology, Iran

چکیده [English]

Today, customer attention and tips that can improve communication with them, is considered a very important issue for all organizations. Meanwhile, the quality of work life of employees is considered as one of the most important factors that can affect customer relationship management. Therefore, in the present study, we decided to investigate the effect of quality of work life on customer relationship management among sales staff of Kaleh Company so that we can finally provide useful information to managers and policy makers of organizations. The present study is applied in terms of purpose and in terms of collecting survey information and using a questionnaire, which is used to assess the quality of work life from the 34-item Walton (1973) questionnaire and to assess customer relationship management from the 14-item Abbasi questionnaire (2009). ) Used. The statistical population in this study is all employees of the sales department of Kaleh Company, whose number is 100 people and using Krejcie and Morgan table, 80 sample people have been selected by simple random sampling. Spss 24 and Smart PLS software were used to analyze the data and test the hypotheses and research model. The research results indicate that the quality of work life and all its dimensions and components have a positive and significant effect on customer relationship management among the sales staff of Kaleh Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • customer relationship management
  • sales staff of Kaleh Company