نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، موسسه آموزش عالی راه دانش بابل، بابل، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر وجودى سازمان ها شناخته شده است، به گونه اى از آنجایی که هدف مدیران سازمان ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان میباشد هدف اصلی بررسی اینست که استفاده از رسانه های اجتماعی چه تأثیری بر عملکرد شغلی کارکنان در شرکت ایران خودرو دارد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع آوری داده‌ها و طرح تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی است و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیر های پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد. در تحقیق حاضر جامعه آماری تحقیق، جامعه آماری مطالعه حاضر عبارت است از کلیه مدیران و کارکنان ایران خودرو می باشند که در حدود 409 نفر می باشند.  که با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه تحقیقی حاضر، برابر با 199 نفر می باشد. و از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. ابزار گردآ‌وری اطلاعات، از طریق پرسشنامه استاندارد می‌باشد که در بین افراد نمونه تقسیم گردید و با اخذ پرسشنامه‌ها و اطلاعات بدست آمده از فرضیه‌های مورد تحقیق با استفاده از نرم‌ افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در ادامه به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت. که نتایج حاصل از آرمون رگرسیون بیانگر آنست که شبکه های اجتماعی و ابعاد آن (چشم انداز مشترک، اعتماد و  روابط شبکه) بر عملکرد شغلی کارکنان در شرکت ایران خودرو تاثیر مثبت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Networks on the Performance of Iran Khodro Employees

نویسندگان [English]

  • Sara Serajpour 1
  • Zubair Qasemnejad 2

1 PhD Student, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Master of Business Administration, Marketing Orientation, Rah-e Danesh Higher Education Institute, Babol, Iran.

چکیده [English]

Since the goal of the managers of the organization is to improve the job performance of employees, the main purpose of the study is to see what effect the use of social media has on the job performance of employees in Iran Khodro Company. This research is an applied research based on objectives and is based on data collection and research design in a descriptive-survey method. Since we are looking for a relationship between research variables, this research is also a correlational research. In the present study, the statistical population of the study, the statistical population of the present study is all managers and employees of Iran Khodro, which is about 409 people. According to Morgan's table, the number of present research samples is equal to 199 people. Available sampling method was used. The data collection tool is a standard questionnaire that was distributed among the sample and analyzed by obtaining questionnaires and information obtained from the hypotheses using SPSS software, which we will discuss the results in the following. . The results of Armon Regression indicate that social networks and its dimensions (shared perspective, trust and network relations) have a significant positive effect on the job performance of employees in Iran Khodro Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • Employee Job Performance
  • Iran Khodro Company