نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند، قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری، ابزار مناسبی جهت دستیابی شرکت‌ها به عملکرد بازار بهتر هستند که درک چگونگی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری در شرکت بیمه آرمان از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ لذا هدف اصلی این تحقیق شناسایی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری در شرکت بیمه آرمان است. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع‌آوری داده‌ها و طرح تحقیق به روش توصیفی - پیمایشی است و ازآنجایی‌که به دنبال یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مشتریان احتمالی شرکت بیمه آرمان استان مازندران هستند  که باتوجه‌به جدول مورگان تعداد نمونه تحقیقی حاضر، برابر با 385 می‌باشد که از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. جهت بررسی ادعای نرمال بودن توزیع از آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف (KS) استفاده کرده‌ایم. نتیجه آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف (K.S) این مطلب است که ادعای نرمال بودن توزیع مربوطه پذیرفته می‌شود؛ بنابراین جهت برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون استفاده کرده‌ایم که نتایج حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند و ابعاد آن (پست مستقیم، پاداش‌های ملموس، ارتباطات بین‌فردی و رفتار ترجیحی) تأثیر مثبت و معناداری بر قدردانی مشتری دارد و پست مستقیم و رفتار ترجیحی دارای بیشترین تأثیر بر قدردانی مشتری می‌باشد. همچنین تأثیر قدردانی مشتری بر وفاداری رفتاری مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Relationship Marketing Investments on Customer Gratitude and Behavioral Loyalty (Case Study: Arman Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Shervin Maghsoudi 1
  • Hossein Farzad 2

1 M.Sc., Department of Business Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

2 Phd , Public Administration, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Relative marketing investments, customer appreciation, and behavioral loyalty are good tools for companies to achieve better market performance. It is important to understand how the impact of relationship marketing investments on customer appreciation and behavioral loyalty in Arman Insurance Company. Therefore, the main goal of this research is to identify the impact of relationship marketing investments on customer appreciation and behavioral loyalty in Arman Insurance Company. This research is based on the objectives of the applied research and is based on data collection and research design by descriptive-survey method. Since we seek to find the relationship between the variables of the research, this research is also a correlation type. In this research, the statistical population is the probable customers of Arman Insurance Company of Mazandaran province. According to the Cochran formula, the sample number of the present study is 385, using simple random sampling method. A questionnaire was used to collect data. We used Kolmogorov-Smirnov test (KS) to test the claim that the distribution is normal. The result of the Kolmogorov-Smirnov test (K.S) is that the claim to the normal distribution of the corresponding is accepted. Therefore, we have used the regression model to examine the hypotheses. The results indicate that the relationship marketing investments and its dimensions (direct mail, tangible rewards, interpersonal communication and preferential behavior) have a positive and significant effect on customer appreciation. Direct mail and preferential treatment have the greatest impact on customer appreciation. Also, the impact of customer appreciation on behavioral loyalty was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relationship marketing investments
  • customer appreciation
  • behavioral loyalty
  • arman insurance company