نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی مؤسسه اموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف، شناسایی نقش ارزش ویژه برند بر رقابت پذیری برند صادراتی با توجه به نقش استراتژیک گرایی می باشد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع آوری داده‌ها و طرح تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی است و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد. در تحقیق حاضر جامعه آماری، مشتریان برندهای صادراتی می باشند که تعداد نمونه تحقیقی حاضر طبق جدول مورگان برابر با 384 نفر در نظر گرفته می شود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جهت بررسی ادعای نرمال بودن توزیع از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (KS) استفاده کرده ایم. نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (K.S) این مطلب است که ادعای نرمال بودن توزیع مربوطه پذیرفته می شود. بنابراین جهت برای بررسی فرضیات نحقیق از مدل رگرسیون استفاده کرده ایم که نتایج حاکی از آنست که ارزش ویژه برند بر رقابت پذیری برند صادراتی و استراتژیک گرایی تاثیر معناداری دارد و استراتژیک گرایی بر رقابت پذیری برند صادراتی تاثیر معناداری دارد. همچنین، استراتژیک گرایی در تاثیر ارزش ویژه برند بر رقابت پذیری برند صادراتی نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of brand equity on export brand competitiveness with respect to the role of strategic orientation

نویسندگان [English]

  • mehdi khakzadian 1
  • Seyed Sadegh Eimani 2
  • Seyedeh Maryam Emadi 2

1 Assistant Professor, Faculty member of Pardisan Higher

2 M.Sc., Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

In today's world, the expansion of the food industry market on the one hand and increasing competitiveness between companies and customer expectations on the other hand, has encouraged food companies to create a strong brand in today's competitive markets. Therefore, the main purpose of this study is to identify the impact of brand value on brand competitiveness with respect to the role of strategic orientation in Kaleh Amol brand. This research is an applied research based on objectives and is based on data collection and research design in a descriptive-survey method. Since we are looking for a relationship between research variables, this research is also a correlational study. In the present study, the statistical population is the customers of Kaleh Amol brand, which according to Morgan's table is considered to be 384 people. A questionnaire was used to collect data. We used the Kolmogorov-Smirnov (KS) test to investigate the distribution normality. The result of the Kolmogorov-Smirnov (K.S) test is that the claim of the corresponding distribution is accepted. Therefore, in order to test the true hypotheses, we have used regression model, the results of which indicate that brand value has a significant effect on brand competitiveness and strategic orientation, and strategic orientation has a significant effect on brand competitiveness. Also, strategic orientation mediates the impact of brand value on brand competitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand value
  • strategic orientation
  • competitiveness