نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

انجمن‌های زادگاهی نهادهایی مردمی و خود جوش هستند که مهاجرانی که از روستا به شهر مهاجرت می‌کنند به واسطه سرمایه اجتماعی بالا در آنها به تشکیل یک اجتماع محلی در قالب انجمن زادگاهی اقدام می‌کنند. که در ایران نمونه موفق آن انجمن زادگاهی دریانی‌های تهران است، که در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی در تهران به عنوان مقصد و در دریان به عنوان مبدأ بسیار موفق عمل کرده‌اند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی انجمن زادگاهی دریانی‌ها است. روش پژوهش حاضر روش تحقیق کیفی از نوع قوم‌نگاری با نمونه‌گیری هدفمند است که از طریق ابزارهای مشاهده و مصاحبه عمیق صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که 6 مقوله در توسعه کارآفرینی این انجمن‌ها مؤثر بوده است که این مقولات شامل عوامل شخصیتی- روانشناختی، گرایش‌های کارآفرینانه، عوامل زمینه‌ای- جمعیت‌شناختی، سرمایه اجتماعی، سرمایه نمادین و کارآفرینی اجتماعی است. هر کدام از مقولات با استناد به متن مصاحبه‌های صورت گرفته در قسمت یافته‌ها تشریح شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Development of Entrepreneurship Daryani Hometown Association of Tehran

نویسندگان [English]

  • Serveh Khezri 1
  • Mohammadtaghi Toghraee 2

1 M.A, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Isfahan Art University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Hometown associations refer to spontaneous public organizations that immigrants who migrate from villages to cities- due to the high social capital- establish a local community in format of hometown association. One successful example of the hometown association in Iran is the “Daryani-s” in Tehran which have been very successful in providing employment and entrepreneurship in Tehran as the destination and in “Daryan” as the origin. Therefore, the purpose of the present study is to identify the factors affecting the development of entrepreneurship of Daryani-s’ hometown association. This research method is a qualitative research method of ethnographic type with purposeful sampling, which was done through the tools of observation and in-depth interview. The findings of the research indicate that 6 categories have been effective in the development of entrepreneurship in these associations, which include personality-psychological factors, entrepreneurial tendencies, contextual-demographic factors, social capital, symbolic capital and social entrepreneurship. Each of the categories are explained in the findings section with reference to the text of the interviews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Entrepreneurship
  • Social Entrepreneurship
  • Hometown Association
  • Capital
ازکیا، مصطفی؛ فیروزآبادی، سیداحمد؛ رستمعلی‌زاده، ولی‌اله(1387). «نقش انجمن‌های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی‌های تهران». فصلنامه روستا و توسعه، 11(4):147-174.
اکبرپور دباغی، فرید (1388). «بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی». نشریه تعاون و کشاورزی، 20(206-207).
جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داوود؛ نطری سرمازه،حمید (1392).  «بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی». فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 4(2).
راهشخور، مریم؛ رفیعیان، مجتبی و الهام امینی (1391). «بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور». نشریه پژوهش اجتماعی، 4(16): 73-92. 
ربیعی، علی؛ صادق‌زاده،حکیمه (1390). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی». فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 11(41).
رستمعلی زاده، ولی‌اله(1395). «نقش نهادهای توسعه‌ای مهاجران در پایداری اجتماعات روستایی». دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، 1(2): 40-23. 
رستمعلی‌زاده، ولی‌اله؛ فیروزآبادی، سیداحمد(1390). «نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری نهادهای پایدار مهاجرین (انجمن‌های زادگاهی) به عنوان نهادهایی نو برای توسعه روستایی». مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4(1).
ریتزر، جرج (1394). «نظریه‌های جامعه‌شناسیدر دوران معاصر». چاپ هفتم،  تهران: نشرنی.
شمس‌الدینی، علی؛ موسوی، سیدروح‌اله(1395). «عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در استان فارس با تأکید بر بخش تعاون». فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای. 6(22).
قاسمی‌اردهانی، علی (1385). «بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایان‌نامه‌های تحصیلی (مقطع زمانی 1559- 1383)». فصلنامه روستا و توسعه، 9(1):52- 80.
ناهید، مجتبی؛ زالی، محمدرضا (1391). «چگونگی اثرگذاری رسانه‌های جمعی (تلویزیون) در توسعه کارآفرینی». فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 8(29-30): 29-55.
‌نصیر‌زاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی، شمس‌الدین؛وطن‌دوست، مریم (1392). «ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت‌ بدنی جمهوری اسلامی ایران». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3):129-144.
Hrivnak,G.A. & Sherman, C. L. (2010). “The Power of Nascence: Realizing the Potential of Service- Learning in an Unscripted Future”. International Journal of Organizational Analysis, Vol. 18, No. 2, PP. 198- 215.
Mair, J. Robinson, J. Hockerts, K (2006). “Social Entrepreneurship. Chapter 9: Introduction to Part III “– Understanding the Strategy, Structure and Outcomes in Social Ventures Jeffrey Robinson by: Jeffrey Robinson, Palgrave Macmillan.
Orozco, M. (2003). “Hometown associations and their present and future partnerships: new development opportunities?”. Washington dc, September 2003.
Orozco, M. Lapointe, M. (2004).” Mexican hometown associations and development opportunities”. Journal of international affairs, Spring 2004, Vol- 57, No 2. The trustees of Columbia university in the city of new York.
Orozco, M. Welle, K. (2005).” Hometown associations and development: A look ownership, sustainability, correspondence, and replicabilty”.
Paul, A. Gammage, S. (2004).” Hometown associations and development”. Womens studies department, George Washington university center for women and work, Rutgers, the state university of new jersey.