نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

در سالهای اخیر، تعداد زیادی از محققان به دنبال شناخت انگیزه های واقعی سیاست گذاران در واکنش به توسعه اقتصادی هستند. ادله آنها این است که سیاست پولی از یک فرآیند سیستماتیک پیروی می کند که از طریق رجحان های مقامات پولی در راستای دستیابی به اهداف معین، هدایت می شوند.هدف این مطالعه، تعیین حالت پایدار قاعده ی سیاست پولی بهینه، با بهره گیری از روش کنترل بهینه برای تمام نسل هاست. برای حصول این امر، اندازه گیری پول در نظریه ی کنترل بهینه بسیار مهم و حیاتی است. خروجی دقیق این اندازه گیری حذف تورم از اقتصاد برای تمامی نسل هاست. اندازه گیری پول در علم اقتصاد تفاوت بنیادینی با سایر اندازه گیری ها، از قبیل تولید، اشتغال، مصرف و ....دارد. آن هم این است که پول، متغیر انباره است. یک متغیر انباره، دارای بعد زمانی نیست. در حالی که متغیر جریان(روانه)،بعد زمانی دارد. به عبارتی مفهوم روانه، باید در هر لحظه از زمان تعریف شود. در صورتی که متغیر انباره، باید در یک لحظه از زمان اندازه گیری شود. به عبارتی برای یک لحظه از زمان، برای تمامی زمان ها اندازه گیری می شود. تفاوت بنیادین انباره و روانه در واحد اندازه گیری است. واحد اندازه گیری روانه در طول زمان(واحد در زمان) تعریف می شود. واحد اندازه گیری انباره، خالی از زمان است. در نتیجه برای متغیر های انباره رشد و یا مشتق تعریف نمی شود. به عبارتی رشد پول، بی معناست. یا تغیرات حجم پول، بی معناست. بلکه سطح برای متغیر انباره تعریف می شود. به زبان ریاضی برای متغیر انباشت، انتگرال تعریف می شود، نه مشتق و یا تغییرات. یعنی مشتق پول، همیشه صفر است. در ریاضیات، انتگرال (به فرانسوی: Integral)، روشی برای اختصاص اعداد به توابع است. یعنی در علم اقتصاد پول، انتگرال ارزش است، نه مشتق ارزش. آن چیزی که سبب روانه شدن پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد می شود، سرعت گردش پول است. لکن خود پول انباره است. تفکیک بین پول و سرعت گردش پول مهم است. به عبارتی تعریف معادله حرکت برای پول خطاست. لکن برای سرعت گردش پول، معادله حرکت تعریف می شود. یعنی متغیر کنترلی پول نیست، لکن سرعت گردش پول متغیر کنترلی است. به طوری که با افزایش سرعت گردش پول،رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند. در نتیجه تعادل پول برای تمامی نسل ها ایستاست. در صورتی که تعادل سرعت گردش پول، پویاست. در نتیجه قاعده ی سیاست بهینه یول به این صورت می باشد: تشکیل منبع عمومی پول در طول زمان برای تمامی نسل ها.به طوری که مالکیت این منبع عمومی، عمومی است. در نتیجه عمل تامین پول از این منبع برای تمامی نسل ها به صورت عقد قرض الحسنه است. به عبارتی در نظریه ی کنترل بهینه، منبع عمومی پول نقش کنترل کننده ی سیستم اقتصادی را بر عهده دارد. یعنی کنترل تورم فقط و فقط از طریق منبع عمومی برای تمامی نسل ها امکان پذیر است. در این صورت است که تعادل اقتصاد کلان، برای تمامی نسل ها، یک تعادل پایدار است. زیرا تعادل پول در طی زمان، تعادل ایستاست. زیرا پول، ارزش زمانی ندارد. زیرا پول، بعد زمان ندارد. در نتیجه زمانی که برای اولین بار، پول برای فرایند مبادله در علم اقتصاد اعتبار می شود، برای همیشه در فرایند مبادله وجود دارد. یعنی طول عمر پول، بی نهایت است. به عبارتی، نیازی به خلق پول نیست. یعنی رشد نقدینگی در طی زمان صفر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Optimal Rule of Monetary Policy Using the Theory of Optimal Control: Stable Equilibrium of Money

نویسنده [English]

  • Noorollah Salehi Asfiji

Assistant Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

In recent years, a large number of researchers seek to understand the real motives of policymakers in response to economic development. Their evidence is that monetary policy follows a systematic process that is guided through the preferences of monetary authorities in order to achieve certain goals. The purpose of this study is to determine the stable state of the optimal monetary policy rule, using the method Optimal control for all generations. To achieve this, measuring money in optimal control theory is very important and vital. The exact output of this measurement is the removal of inflation from the economy for all generations. Money measurement in economics is fundamentally different from other measurements, such as production, employment, consumption, etc. It is that money is a warehouse variable. A storage variable does not have a time dimension. While the flow variable has a time dimension. In other words, the concept of running must be defined at every moment of time. If the warehouse variable, it must be measured at a moment in time. In other words, it is measured for a moment of time, for all times. The fundamental difference between storage and delivery is in the measurement unit. The unit of measurement is defined over time (unit in time). The warehouse measurement unit is empty of time. As a result, it is not defined for growth or derivative storage variables. In other words, money growth is meaningless. Or changes in the amount of money are meaningless. Rather, the level is defined for the warehouse variable. In mathematical language, for the accumulation variable, the integral is defined, not the derivative or the variation. That is, the derivative of money is always zero. In mathematics, integral (in French: Integral) is a method of assigning numbers to functions. That is, in economics, money is the integral of value, not the derivative of value. What causes money to flow in the exchange process in economics is the speed of money circulation. But money itself is a warehouse. It is important to distinguish between money and the velocity of money. In other words, the definition of the equation of motion for money is wrong. But for the speed of money circulation, the equation of motion is defined. That is, the control variable is not money, but the speed of money circulation is the control variable. So that with the increase in the speed of money circulation, the economic growth increases. As a result, the balance of money is static for all generations. If the balance of the speed of money circulation is dynamic. As a result, Yule's optimal policy rule is as follows: the formation of a public source of money over time for all generations, so that the ownership of this public resource is public. As a result, the act of providing money from this source for all generations is in the form of a loan agreement. In other words, in the theory of optimal control, the public source of money has the role of controller of the economic system. That is, inflation control is only possible through public resources for all generations. In this case, the macroeconomic balance is a stable balance for all generations. Because the balance of money over time is a static balance. Because money has no time value. Because money has no time. As a result, when money is first credited to the exchange process in economics, it exists forever in the exchange process. That is, the lifetime of money is infinite. In other words, there is no need to create money. That is, the growth of liquidity over time is zero.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ارزش
  • اندازه گیری پول
  • قاعده ی سیاست پولی بهینه
  • عقد قرض الحسنه
  • منبع عمومی پول و نظریه ی کنترل بهینه
Alireza Mansouri: The problem of measurement in the philosophical foundations of quantum mechanics: Philosophy of Science Magazine, Humanities and Cultural Studies Research Institute, first year, first issue, spring and summer 2010, pp. 160-137
Anglin, P. M. (2005).‘Econophysics of Wealth Distribution’, Econophysics of Wealth 
Aruka, Yuji and Jurgen Mimkes (2005).‘Carnot Process of Wealth Distribution’, Econophysics of Wealth Distributions, Chatterjee, A. et al. (ed.), Springer. 
Beinhocker, Eric D. (2006). The Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Massachusetts: Harvard Business School Press. 
Ben-Naim, arieh (2007).Entropy Demystified: The Second Law Reduced to Plain Common Sense, London: World Scientific. 
Bennewitz, J. (2007). ‘Application of the Main Laws of Thermodynamics on Economy’, Social Science Research Network.  
Burkett, Paul (2006).‘Marxism and Ecological Economics’, in Toward a Red and Green Political Economy, Leiden: Brill. 
Celeveland, Culter, Ch. Hall and R. Kaufmann (1984). Biophysical Economics, New York: Wiley. 
Chakraborti, A. (2002).‘Distributions of Money in Model Markets of Economy’, International Journal of Modern Physics, C. 13. 
Chakraborti, A. and B.K.Chakraborti (2000).‘Statistical Mechanics of Money: Effects of Saving Propensity’, European Physics Journal, B. 17. 
Chatterjee, A., Sandhakar Yarlagadda, and Bikas K. Chakrabarti (ed.) (2005).Econophysics of Wealth Distributions, Springer. 
Clementi, F.,M. Gallegati (2005).‘Power Law Tails in the Italian Personal Income Distribution’, Physica, A. 350. 
Dalali Esfahani, Rahim, Renani, Mohsen, Sameti, Morteza and Ismailzadeh, Reza (2007). "Stable optimal economic growth and public expenditures in Iran: a dynamic analysis", Economic Research, 30, 15-40.
Distributions, Chatterjee, A. et al. (ed), Springer. 
Douglas Hubbard How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business, John Wiley & Sons, 2007
Hosni Shabgir: Marxist theory of value and its three arguments: 19/03/2016 • Economy and society http://problematicaa.com/the-theory-of-surplus-value/
Hosseini Seyed Agil; Comparative analysis of subjective and objective approaches to the problem of value in economics: Journal of Applied Economics of the Institute of Humanities and Cultural Studies Spring and Summer 2013
Hosseini, Seyyed Aqeel., Renani, Mohsen (2013), Criticism and method of the Senate of Physical Economics and its application in the analysis of the capitalist distribution system, Comparative Economics Quarterly, Hosseini, Seyed Aqeel., Renani, Mohsen (2013), Criticism and method of the Senate of Physical Economics and Its application in the analysis of the distribution system of capitalism, Comparative Economics Quarterly,
International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM) (PDF) (3rd ed.). International Bureau of Weights and Measures. 2008. p
Izdakhasi, Hojjat (2017). "The effect of monetary policies in the framework of a dynamic general equilibrium model on inflation and welfare: the approach of money in the utility function", Economic Modeling Research Quarterly, No. 31, 71-102.
Jabali Ameli, Farkhandeh and Yazdan Gudarzi Farhani (2012), another confirmation of the neutrality of money, Economic Research and Policy Quarterly, No. 68, pages 109-138.
Jafari Samimi, Ahmad and Alireza Irfani (2013), The test of neutrality and super-annuity of money in the long run in Iran's economy, Journal of Economic Research, No. 67, pp. 117-138.
Kazemi Hojjat: From the failure of the market to the failure of the government, the conflict between marketers and statists in the modern era, scientific-research bi-quarterly "Research on theoretical politics", number 18, autumn and winter 2014: 127-168
Mandel, Ernst (1358); Marxist theory of economics, first volume; Translated by Morteza Siahposh; Kavian printing
Manger Carl: Principles of economics: translated by Farhad Nuevparast and Hossein Falahi, Amara publication 2014
Marx, Karl (2014); Capital, Critique of Political Economy Volume I; Translated by Hassan Mortazavi; Lahita Publications
Meek, Ronald (1358); A research in value-work theory; Translated by M. merchant; Pazand Economic and Social Research Institute
Mendel, Ernest (1386); political economy; Translated by Kamal Khaliq Panah; Golazin publication
Mohammad Javad Rezaei Mehdi Mohadi Bek Comment: Explaining and evaluating the theory of public choice: applied economics, research institute of humanities and cultural studies, 4th year, number 1, spring and summer
Motosali Mahmoud Tayebnia Ali Mahmoudi Mashhad Ahmed: Critical reflections on the depth of the shortcomings of conventional economics: Economic research paper 2009
Pish-Bahar, Ismail and Rasouli Bairami, Zahra (2014). "Neutrality and long-term hyperneutrality test of money in Iran's economy: total and sub-sector of agriculture", Quarterly Journal of Economic Research (sustainable growth and development), 15th year, 3rd issue, pages 135-150.
Rabinson, Joan (1962), Economic Philosophy, London: C. A. Watts. 
Rahmani Taimur: Macroeconomics: Baradaran Publications, 1380
Ramezani Ali: The meaning of "right" in the eyes of Islamic thinkers: Marfat al-Jawiki magazine, 2010
Ricardo, David (1821/ 1951), On the Principles of Political Economy and Taxation, London: John Murray. 
Robbins, Lionel (1935), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London: MacMillan. 
Samuelson, Paul A. (1976), Economics, New York: Mcgraw-Hill.  
Sen, Amartya (1987), On Ethics and Economics, Oxford: Blackwell Publishing. 
Shackle, G. L. S. (1973), The Marginal Revolution in Economics: Interpretation and Evaluation, Marginalism: The Harvest, R. D. Collison Black, A. W. Coats, and Craufurd D. W. Goodwin (eds.), Durham, North Carolina, Duke University Press. 
Shahmoradi, Asghar and Seyyed Ali Naseri (2008), Investigating the neutrality and hyperneutrality of money in Iran's economy: Comparison of simple sum and Di-Visia money accumulations, Economic Research Journal, pages 299-327.
Smith, Adam (1922 [1776]), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edwin Cannan (ed.), London: Methuen. 
Sobhani, Hassan and Qaiminia, Ali Asghar: What is money in Islamic economy from the point of view of Allameh Tabatabaei (may God have mercy on him), Islamic Economy Magazine, No. 63-
Sraffa, P. (1960), Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory, Cambridge: Cambridge University Press. 
Steedman, Ian (1977), Marx after Sraffa, London: New Left Books. 
Sweezy, P. M. (1942), The Theory of Capitalist Development, New York: Oxford University Press. 
Walsh, Adrian and Tony Lynch (2003), “The Development of Price Formation Theory and Subjectivism about Ultimate Values”, Price Formation Theory, Journal of Applied Philosophy, vol. 20, no. 3.  
Walsh, Vivian C. (2003), “Sen after Putnam”, Review of Political Economy, vol. 15, no.3. 
White, Michael V. (2002), “Doctoring Adam Smith: the Fable of the Diamonds and Water Paradox”, History of Political Economy, vol. 34, no. 4.
Zahedi Wafa Mohammad Hadi and Bagheri Ali: An analysis of the theory of value and distribution in economics. Journal of Islamic Economic Studies Autumn and Winter