نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jmek.2023.393735.1085

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین تاثیر  نرخ ارز، نرخ بهره کوتاه مدت و دراز مدت بر بازده سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است. همچنین در این تحقیق با توجه به اینکه متغیرهای مورد بررسی به گذشته رجوع دارند، از نوع گذشته نگر می‌باشد. روش پژوهش تجربی می‌باشد چون از داده‌های گذشته استفاده می‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک یا غربالگری است. در این پژوهش با استفاده از روش ARDL ( حد توضیح برداری با وقفه گسترده)  به بررسی مدل برآوردی، با استفاده از داده‌های سری زمانی  و دوره زمانی 1372 – 1392 پرداخته  شد. نتایج تحقیق نشان داد که؛ تاثیر متغیر نرخ ارز  بر بازده سهام مثبت و معنادار است و تاثیر  متغیرهای  نرخ بهره کوتاه مدت، نرخ بهره بلند مدت و نرخ تورم بر بازده سهام منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Effect of Exchange Rates, Short-Term and Long-Term Interest Rates on the Stock Returns of Banks Admitted to the Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Meysam Kamrani Amiri

Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and explain the impact of exchange rates, short-term and long-term interest rates on the stock returns of banks admitted to the Tehran Stock Exchange. The research method is descriptive-analytical. Also, in this research, due to the fact that the studied variables refer to the past, it is retrospective. The research method is experimental because past data is used. The statistical population of this research includes all member companies of Tehran Stock Exchange. The sampling method is systematic elimination or screening. In this research, using the ARDL method (Vector Explanatory Limit with Extended Interval), the estimated model was investigated using time series data and the time period of 1372-1392. The research results showed that; The effect of exchange rate variable on stock returns is positive and significant, and the effect of short-term interest rate, long-term interest rate and inflation rate variables on stock returns is negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate
  • Short-Term Interest Rate
  • Stock Returns
  • Banks Listed on the Stock Exchange