مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در شرکت کاله مازندران
بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند در شرکت کاله مازندران

نیلا نجاتی؛ سید محمد هاشمیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.342238.1048

چکیده
  امروزه استفاده از کیفیت خدمات مناسب در جذب بازار بهتر و ایجاد حس مطلوب در مصرف کنندگان دارای اهمیت بسیاری است. این امر موجب شده است تا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان و ارزش ویژه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش میانجی تجربه و هویت برند در تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی در صنعت هتلداری
بررسی نقش میانجی تجربه و هویت برند در تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی در صنعت هتلداری

محمد صوفیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 17-31

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.395575.1087

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی نقش میانجی تجربه و هویت برند در تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی در صنعت هتلداری می باشد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش خودکارآمدی کارآفرینی دیجیتال در تاثیر آموزش کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینی دیجیتال در استارت آپ های دیجیتال
نقش خودکارآمدی کارآفرینی دیجیتال در تاثیر آموزش کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینی دیجیتال در استارت آپ های دیجیتال

محمد صادق نیکزاد؛ سودابه وفائیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 32-45

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.396414.1088

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی نقش خودکارآمدی کارآفرینی دیجیتال در تاثیر آموزش کارآفرینی بر عملکرد کارآفرینی دیجیتال در استارت آپ های دیجیتال می باشد. این تحقیق بر اساس اهداف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مروری بر مفهوم و مراحل پول شویی
مروری بر مفهوم و مراحل پول شویی

محسن حاجیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 46-54

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.397755.1089

چکیده
  پول شویی شیوه ای غیر قانونی است که به وسیله آن منافع اقتصادی و مالی به دست آمده با ظاهری قانونی و غیر قابل تشخیص وارد چرخه اقتصادی و بانکی می شوند. پول شویی جرم ثانویه است که با مطلوبیت قانونی جلوه دادن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی و تبیین تاثیر نرخ ارز، نرخ بهره کوتاه مدت و دراز مدت بر بازده سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسایی و تبیین تاثیر نرخ ارز، نرخ بهره کوتاه مدت و دراز مدت بر بازده سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

میثم کامرانی امیری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 55-64

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.393735.1085

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین تاثیر  نرخ ارز، نرخ بهره کوتاه مدت و دراز مدت بر بازده سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است. همچنین در این تحقیق با توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش بازاریابی سبز در مدیریت ارتباط با مشتری
نقش بازاریابی سبز در مدیریت ارتباط با مشتری

نوشین وانی شجاع؛ مجید فتاحی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 65-71

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.325674.1007

چکیده
  مدیریت ارتباط با مشتری، به عنوان یک ضرورت راهبردی در تمامی سازمان ها است. نگرش و رویکرد بسیاری از سازمان ها به مدیریت ارتباط با مشتری از دید تکنولوژی و فناوری است. مدیریت ارتباط با مشتری مزیتی رقابتی برای ...  بیشتر