نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد، واحد همدان، دانشگاه پیام نور، همدان، ایران

10.22034/jmek.2023.397755.1089

چکیده

پول شویی شیوه ای غیر قانونی است که به وسیله آن منافع اقتصادی و مالی به دست آمده با ظاهری قانونی و غیر قابل تشخیص وارد چرخه اقتصادی و بانکی می شوند. پول شویی جرم ثانویه است که با مطلوبیت قانونی جلوه دادن جرم اولیه به وجود و شکل می گیرد. پول شویی یک جرم سازمان یافته است و توسط یک تیم با برنامه ای دقیق انجام می شود. جرم پول شویی فرا ملی محسوب می شود و محدود به مرز نخواهد بود؛ این جرم معمولاً در سطح بین المللی و در کشور های دارای زمینه پول شویی صورت می گیرد. در طی پول شویی پول غیر قانونی که به سه دسته پول خاکستری، پول سیاه و پول آغشته به خون تقسیم می شود شکل قانونی می گیرد و توسط مراجع قانونی قابل پیگیری نخواهد بود. پول غیر قانونی پی از طی کردن سه مرحله جای گذاری، لایه گذاری و یکپارچه سازی وارد نظام مالی و اقتصادی می شود و تفاوتی با پول قانونی نخواهد داشت. در این پژوهش مفهوم و مراحل پول شویی با روش تحقیق پژوهش توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Overview of The Concept and Stages of Money Laundering

نویسنده [English]

  • Mohsen Hajian

Department of Economics, Hamedan Branch, Payame Noor University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Money laundering is an illegal method by which the obtained economic and financial benefits enter the economic and banking cycle with a legal and unrecognizable appearance. Money laundering is a secondary crime that is created and formed to legalize the primary crime. Money laundering is an organized crime and is carried out by a team with a detailed plan. The crime of money laundering is considered transnational and will not be limited to borders; This crime usually takes place internationally and in countries with money laundering opportunities. During money laundering, illegal money, which is divided into three categories of gray money, black money, and money stained with blood, becomes legal and cannot be tracked by legal authorities. Illegal money enters the financial and economic system after going through the three stages of placement, layering and integration, and it will not be different from legal money. In this research, the concept and stages of money laundering have been investigated with the descriptive research method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Laundering
  • Illegal Money
  • Placement Stage
  • Layering Stage
  • Integration Stage
Amanat Behbahani, A., & Abolhasani, S. (2019). Legal examination of the crime of money laundering in international banks with a view to Iranian law. The fourth international conference on religious studies, Islamic sciences, jurisprudence and law in Iran and the Islamic world. Karaj.
Gol Mirzaei, F. (2014). Essays on money laundering and administrative corruption. Tehran: Arena.
Abolhosni, A., & Tebalbi Karbakandi, M. (2016). Investigating the crime of money laundering. The world's national scientific research conference in management, accounting, law and social sciences. Shiraz.
Ahmadi, A., & Afari, A. (1401). The results of money laundering on economic development. The third national conference of business management, entrepreneurship and accounting of Iran. Tehran.
Asadi, b. (2018). Strategies to combat money laundering and investigate the nature of the money laundering crime. Modern Banking Studies Quarterly, 67-94.
Aslani, P. (1382). Income from money laundering. Strategy Quarterly.
Al Boswillem, M., & Javadi Nia, M. (2012). The impact of electronic money on the volume of dirty money and the phenomenon of money laundering in Iran's banking system. The first national conference on the development of monetary and banking management. Tehran.
Elsadat Porsiros, M. (2018). Monetary and banking strategies to reduce the crime of money laundering. The 5th international conference on management, psychology and humanities with a sustainable development approach. Tehran.
Tagvi, A., & Najafi Tovana, A. (2019). The dos and don'ts of combating money laundering by looking at international documents. The fourth international conference on legal and judicial studies. Tehran.
Jafari, A., Berhani Berri, G., Habibzadeh, S., & Hadi, M. (2017). Money laundering and development. The 12th National Congress of Pioneers of Progress. Tehran.
Hosseini, S., & Azari Mateen, A. (2014). Prevention of money laundering crime in monetary and banking system. Two Quarterly Journals of Criminal Law, 135-154.
Student, H. (2015). Money laundering is a hidden crime in the economy. Tehran: Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Leader, F. (1382). Money laundering and its effects and consequences. Economic Research Quarterly.
Leader, F. (1387). Money laundering, methods to deal with it. Tehran: University of Tehran.
Gharib Nejad, N. (1401). The effects of money laundering on the economy and the world trade market. The 10th International Conference on New Research Achievements in Jurisprudence, Law and Human Sciences. Tehran.
Farjam, A., & Badri, H. (2017). Getting to know the employees of banks and financial and credit institutions in order to fight money laundering. Quarterly journal of new research approaches in management sciences.
Kashtkar, M. (1389, December). The phenomenon of money laundering, international measures and anti-money laundering solutions. Retrieved from Central Bank of the Islamic Republic of Iran.
Mohammad Hosseini, F. (1400). Investigating Iran's criminal policy in the crime of money laundering. The fourth international conference on law and judicial science. Tehran.
Mohammad Hosseini, F. (1400). Investigating Iran's criminal policy in the crime of money laundering. The fourth international conference on law and judicial science. Tehran.
Mehr Ali, Z., Nazari, R., & Heydarpour, M. (1401). A look at dirty money and different aspects of money laundering. The second international conference on research findings in management, economics and accounting. Tehran.
Yegangi, S., & Ahmadi, Z. (1401). An overview of the concept of money laundering. National conference of interdisciplinary research in humanities and Iranian Islamic culture. Ardabil
Kinnison, N., & Madinger, J. (2011). Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, Third Edition. Routledge.
Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money Laundering. Crime and Justice.
Rusanov, G., & Pudovochkin, Y. (2021). Money laundering in the modern crime system. Money Laundering Control, 860-868.
Schneider, F., & Windischbauer , U. (2008). Money laundering: some facts. European Journal of Law and Economics, 387–404.
Tiwari, M., Gepp, A., & Kumar, K. (2020). A review of money laundering literature: the state of research in key areas. Pacific Accounting Review, 271-303.
Van Koningsveld, J. (2013). Money laundering – ‘You don’t see it, until you understand it’: rethinking the stages of the money laundering process to make enforcement more effective. In B. Unger, & D. van der Linde, Research Handbook on Money Laundering (pp. 435–451).