نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jmek.2023.425078.1107

چکیده

هدف بررسی تاثیر همسو سازی استراتژی های کسب و کار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر خلق مزیت رقابتی و بهره وری در بانک سپه می باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف در زُمره پژوهشات کاربردی و بر اساس طرح تحقیق در زُمره پژوهشات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش روسا و معاونین بانک سپه شهر تهران به تعداد 1023 نفر می‌باشند. نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه 1023 نفری، نمونه انتخابی 280 نفر می‌باشد که بصورت تصادفی طبقه ای در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری، پرسشنامه می باشد و از پرسش نامه استاندارد السورمی و دیگران(2020) و الشارنوبی و البانا(2021)استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات، از آزمونهای معادلات ساختاری استفاده شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از نرم افزار تخصصی، Excel و PLS4 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها بیانگر آنست که همسو سازی استراتژی های کسب و کار (استراتژی کلی کسب و کار، استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی بازاریابی) بر خلق مزیت رقابتی در بانک سپه تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، همسو سازی استراتژی های کسب و کار (استراتژی کلی کسب و کار، استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی بازاریابی) بر بهره وری در بانک سپه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of aligning business strategies, information technology and marketing on creating competitive advantage and productivity in the banking system (case study: Sepeh Bank)

نویسنده [English]

  • Zohreh Robatjazi

Master's degree, Department of Information Technology Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim is to investigate the effect of aligning business strategies, information technology and marketing on creating competitive advantage and productivity in Sepeh Bank. The current research, in terms of its purpose, is in the category of applied research and based on the research design, it is in the category of descriptive-survey research. The statistical population of the research is 1023 heads and deputy heads of Sepeh Bank in Tehran. Sampling using Cochran's formula for a population of 1023 people, the selected sample is 280 people who were randomly selected from available strata. The collection tool is a questionnaire and the standard questionnaire of Al-Sourmi et al. (2020) and Al-Sharnoubi and Albana (2021) was used. In order to test the hypotheses, structural equation tests were used. After collecting the data, it was analyzed using specialized software, Excel and PLS4. The findings indicate that the alignment of business strategies (general business strategy, information technology strategy and marketing strategy) has a positive and significant effect on creating a competitive advantage in Sepeh Bank. Also, the alignment of business strategies (general business strategy, information technology strategy and marketing strategy) has a positive and significant effect on productivity in Sepeh Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment of business strategies
  • information technology strategy
  • marketing strategy
  • productivity
  • Sepeh Bank