مقاله پژوهشی
تاثیر همسو سازی استراتژی های کسب و کار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر خلق مزیت رقابتی و بهره وری در سیستم بانکی (مطالعه موردی: بانک سپه)
تاثیر همسو سازی استراتژی های کسب و کار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر خلق مزیت رقابتی و بهره وری در سیستم بانکی (مطالعه موردی: بانک سپه)

زهره رباط جزی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmek.2023.425078.1107

چکیده
  هدف بررسی تاثیر همسو سازی استراتژی های کسب و کار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر خلق مزیت رقابتی و بهره وری در بانک سپه می باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف در زُمره پژوهشات کاربردی و بر اساس طرح تحقیق در زُمره ...  بیشتر