نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و به لحاظ ماهیت، مروری بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مقالات و نحقیقات مرتبط با خدمات غیرحضوری بوده است. سازمان تامین اجتماعی می تواند با مدیریت خلاقانه و استفاده از ایده های کارآفرینانه ، کارکنان را قادرسازد تا به اشتراک گذاری تجربیات خود در رابطه با مسائل سازمانی که نیاز به راه حل های جدید و نوآورانه مشاکت دهد و به سازمان در مسیر یادگیری کمک کند. خدمات کارآفرینانه به عنوان یک عامل مهم در توانمند سازی شرکت ها به رسمیت شناخته شود تا ارزش خدمت به مشتری درک شود و مزیت رقابتی را در یک محیط بسیار پیچیده و به سرعت در حال تغییر حفظ کنند. اقدامات کارآفرینانه عامل کلیدی در موفقیت سازمان ها در زمینه رقابت و منبع اصلی مزیت رقابتی است. با این حال، با افزایش فرصت های ارائه شده توسط فناوری و هوش مصنوعی ، دستیاران دیجیتال می توانند نتایج مطلوبی را در مشتریان تامین اجتماعی با خدمات نو ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

entrepreneurship in the absentee services of the social security organization

نویسنده [English]

  • Sabieh نورمرادی

PhD Student, Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

This study was conducted with the aim of entrepreneurship in the absentee services of the Social Security Organization. The research method was applied in terms of purpose and review in terms of nature. The statistical population included all articles and researches related to in-person services. With creative management and the use of entrepreneurial ideas, the Social Security Organization can enable employees to share their experiences of organizational issues that require new and innovative solutions and help the organization learn. Entrepreneurial services are recognized as an important factor in empowering companies to understand the value of customer service and maintain a competitive advantage in a highly complex and rapidly changing environment. Entrepreneurial actions are a key factor in the success of organizations in the field of competition and the main source of competitive advantage. However, by increasing the opportunities offered by technology and artificial intelligence, digital assistants can create desirable results in social security customers with new services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords. Entrepreneurship
  • absentee services
  • entrepreneurship in absentee services
  • Social Security Organization
امیدی، علی،1398،بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان حقیقی از کیفیت خدمات الکترونیکی(مطالعه موردی بانک تجارت)،دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری،تهران.
رضوانی، حمیدرضا و نیک محمدی، افسانه و علیرضایی، لیلا و فرهمندنسب، رحیم،1399،بررسی رابطه خدمات الکترونیکی بانکی بر رضایت مشتریان در دوران شیوع بیماری کرونا ویروس مطالعه موردی : شعب بانک انصار غرب تهران،هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه،،،https://civilica.com/doc/1041650
سوری، فربد،1399،تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت و اعتماد مشتری در خریدهای آنلاین،کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت،قزوین.
شائمی، علی؛ براری، مجتبی (1390). کانون کنترل و ارتباط دهان به دهان در میان مصرفکنندگان .مجله مدیریت بازرگانی، دوره سوم، شماره هشتم، صص114-110.
عباسی، عباس و جمشیدی، داریوش،1397،بررسی تاثیر اعتماد بر رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان بانکی،کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران،کرج،،،https://civilica.com/doc/797623
کرامتی، مسعود،1398،اندازه گیری رضایت استفادکنندگان از خدمات الکترونیکی کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی مستقر در شهر تهران،دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد،تهران.
کریمی عقدا، زهرا و علوی، سمیه،1397،ارزیابی نقش تعدیلگر ظرفیت نوآوری در رابطه شایستگی فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در بیمارستان های تابعه ی سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان،چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت،تهران.
نوروزی فر، جواد و کریمی، مریم و عزیزی، علی و مرادیان، مهدی،1398،عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد،چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری،اهواز،،،https://civilica.com/doc/1019816
یکانی، علی،1399،بررسی تاثیر تکنولوژی ارتباطات بر رضایت مشتری و قصد خرید مکرر (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت شهر تهران)،ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری،تهران،
DESY, Marinate . Hafidzah  ,NURJANNAH. Resth ,HAYATI. EFI, SUSANTI (2020). The Implementation of Kano Model and Quality Function   Deployment (QFD) to optimize the quality of higher education in Indonesia. La implementation del modulo Kano y el despliegue de la function de collided optimizing la collided de la education superior en Indonesia. Vol. 41 Page 26.
Devers, C.E., McNamara, G., Wiseman, R.M., & Aarfelt, M. (2018).Moving closer to the action: Examining compensation design effects on firm risk. Organization Science, 19: 548 – 566.
FengLi, HuiLu, MeiqianHou, KangleCui, MehdiDarbandi(2020), Customer satisfaction with bank services: The role of cloud services, security, e-learning and service quality, Technology in Society, Volume 64, February 2021, 101487, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101487
Kabu Khadka, A. and Maharjan, S. (2017), Customer Satisfaction And Customer Loyalty(Master's Thesis). Centria University of Applied Sciences. Retrieved from: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/139650/khadka_kabu%20%20and%20%20maharjan_%20soniya.pdf?sequence=1 
KatjaGelbrichaJuliaHagelaChiaraOrsingher(2020). Emotional support from a digital assistant in technology-mediated services: Effects on customer satisfaction and behavioral persistence, International Journal of Research in Marketing, Date: Available online 28 June 2020 
Materla, Tejaswi . Cudney Elizabeth . Hopen Deborah(2019). Evaluating factors affecting  patient satisfaction using the Kano model. International Journal of Health Care Quality Assurance, https://doi.org/10.1108/IJHCQA-02-2018-0056.
Muslim, A., Harun, A., Ismael, D., & Othman, B. (2020). Social media experience, attitude and behavioral intention towards umrah package among generation X and Y. Management Science Letters, 10(1), 1-12.
Rieke, T. D. (2018). The impact of Chatbots characteristics on Customer Satisfaction within the Portuguese Millennial population (Universidade do Porto). Retrieved from https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/116509 .