نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر دانش کارآفرینی، گرایشات بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی در فروشگاه رفاه استان مازندران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف؛ کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی می باشد. جامعه آماری مشتریان فروشگاه رفاه استان مازندران است. در این پژوهش با توجه به جامعه آماری 100000 نفری و با استفاده جدول مورگان تعداد 373 نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها کتابخانه ای و پرسشنامه های دانش کارآفرینی، گرایشات بازار و مدیریت دانش، تولید پاک و مزیت رقابتی بود. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کارآفرینی، گرایش بازار و مدیریت دانش با تولید پاک و مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معناداری دارد. تولید پاک نیز با مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact of entrepreneurship, market orientation, knowledge management on clean production and competitive advantage

نویسندگان [English]

  • Alireza Dadashi Jokandan 1
  • alireza ghaffari 2
  • Abolfazl Rashidi Ghadi 3

1 Young researchers and elite club, Talesh branch, Islamic azad university, Talesh, Iran.

2 Department of management, rasht branch, Islamic azad university, rasht, Iran.

3 Department of management, Sari branch, Islamic aazad university, Sari, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to study impact of entrepreneurial knowledge, market orientation and knowledge management on clean production and competitive advantage in the Refah store of Mazandaran province. This study was applied in terms of purpose. The number of the statistical population is 100,000 and the statistical sample size using the Morgan table was 373 people and the data collection tool was the questionnaire of entrepreneurial knowledge, market orientation, knowledge management, clean production and competitive advantage by customers of Mazandaran Refah Store. The results showed that entrepreneurship, market orientation and knowledge management positively associated with clean production and competitive advantage. Clean production has a positive and significant relationship with competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial knowledge
  • market orientation
  • knowledge management
  • clean production
  • competitive advantage