نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی اثربخش باکیفیت زندگی کاری انجام شد. جامعه آماری کارکنان شهرداری بهشهر بودندکه تعدادآنها 340 نفر می باشد. بامراجعه به جدول کرجسی ومورگان وبه روش نمونه گیری تصادفی ساده 181نفربه عنوان نمونه انتخاب وازآنان خواسته شد به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دهند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد مدیریت منابع انسانی اثربخش و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورداستفاده قرارگرفت.کلیه تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار  SPSS-18انجام شد. یافته ها حاکی ازآن است که با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری (000/0) کوچکتر از سطح خطای 05/0 می باشد، بنابراین با 95 درصد اطمینان بین مدیریت منابع انسانی  اثربخش با قانون گرائی در سازمان کار، توسعه قابلیت­های ­انسانی ، پرداخت منصفانه و کافی، سلامتی بهداشت- درمان و تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم  کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between quality of work life was effective human resource management

نویسنده [English]

  • Adbolhamid Farhadi Moghadam

M.Sc., Department of Public Administration, Faculty of Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between qualities of work life was effective human resource management. The population of the city municipal employees that was 340. With morgan and kerejcie diagnosed table and simple random sampling of 181 individuals chosen Later were asked to answer a questionnaire study. This research was descriptive- Correlation. To collect data Standard questionnaires were used human resource management effectiveness and quality of work life questionnaire. Data for the analysis of descriptive and inferential statistics were used. The descriptive statistics by using frequency, percentage and graphs to describe the variables studied, The inferential statistics, regression and correlation coefficient and Pearsoun was using the assumptions of this study. All data analysis was performed using SPSS-18 software.The findings suggests that the level of significance (0.000) is smaller than the error 5%. Therefore, we conclude there is a significant relationship between effective human resources management in the organization of work, the development of human capabilities, payment of fair and adequate provision of health, the health and growth opportunities and continuous security staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • effective human resource management
  • city municipal employees