نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پایان نامه شناسایی رابطه بین ویژگی های ساختاری و محتوایی یک شعار تبلیغاتی مناسب برای بانک ها از منظر مشتریان و رفتار خرید مشتریان  (بانک های دولتی و خصوصی-ملت،پارسیان،ملی و انصار) در شهر تهران در سال 1394 است.متغیر وابسته در این پژوهش بر اساس تحقیق کاتلر و آرمسترانگ (2008) از عوامل فردی موثر بر رفتار خرید مشتریان، سه عامل شامل: میزان رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان به بانک انتخاب شده است. متغیر مستقل نیز براساس نظریه دستور گشتاوری چامسکی (1957) شعار تبلیغاتی به دو بعد محتوایی و ساختاری تقسیم شده است. مدل محقق ساخته عزیزی و دیگران (1391) و عوامل فردی رفتار خرید مشتریان کاتلر و آرمسترانگ (2008) استفاده می شود. تعداد 200 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری مشتریان بانکها) توزیع و جمع آوری و پس از محاسبه انحراف معیار سؤالات، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و جمع آوری شده است.روش تجزیه و تحلیل داده هابا استفاده از آزمون و تحلیل فرضیات با آماره توصیفی (میانگین، ماکزیمم و ...) و آماره استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرونف) و آزمون پیرسون و ضریب همبستگی از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان دادکه بین یک شعار تبلیغاتی بانکی و رفتار خرید مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ابعاد محتوایی و ساختاری شعار تبلیغاتی بانکی با مولف های رفتار خرید مشریان شامل "اعتماد" ، "رضایت" و "وفاداری" رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of structure and Content analysis of television advertising slogan in the banking industry to influence customer behavior (Melat, parsian, Meli&Ansar)

نویسندگان [English]

  • mohaddeseh babajani baboli 1
  • Bardia Andalib 2

1 Department of management,Kerman Branch, Islamic Azad university,Kerman,Iran

2 M.Sc., Department of Business Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The main objective of this thesis is to identify the relationship between the structural characteristics and content of an advertising slogan for banks (public and private; Melat, Parsian, Meli & Ansar) in terms of customer buying behavior in Tehran, 1393-94. In this study, based on research related Kotler and Armstrong (2008), three factors; satisfaction, loyalty and trust of customers with banks have been selected as individual factors which influence customer buying behavior. Independent variable based on syntactic structures theory of Chomsky (1957), advertising slogan is divided into two dimensions; structure and content. Researcher model Azizi et al. (1391) used. 200 questionnaires among the population (banks customers) were distributed. Method of analysing the full data were made and collected through questionnaires.To test data hypotheses, using descriptive statistics (mean, maximum, etc.) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test) and Pearson  correlation coefficient were performed through SPSS software. The results showed a significant relationship between an advertising slogan banking and buying behavior of customers.Also there is a significant relationship among the content and structure of bank advertising slogan and customer buying behavior factors; "trust", "satisfaction" and "loyalty".

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertising
  • banner advertising
  • content analysis bank