نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بیش از سه ده نیست  که رویکرد های بازاریابی سبز مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. پر واضح است که عدم توجه به رویکرد های سبز توسط صنایع مشکلات و هزینه های زیادی را برای جامعه و محیط زیست به  همراه خواهد داشت. این‌ تحقیق  درصدد است‌ تا جایگاه رویکرد های سبز را در عملکرد مناسب صنایع غذایی تعیین نماید.هدف اصلی  در این پژوهش عبارتند از  مشخص نمودن نقش کاربرد رویکرد بازاریابی سبز بر تقویت نام ونشان تجاری صنایع غذایی.  برای دستیابی به هدف اصلی فوق  پرسشنامه ای طراحی شد و بین 394 دانشجو توزیع گردید (روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده می باشد و تعیین حجم نمونه مربوط به جامعه آماری ، با در اختیار داشتن جامعه آماری از معادله نمونه گیری کوکران اسنفاده می شود) و داده ها و اطلاعات گرد آوری شده از طریق پرسشنامه ، پس از بررسی و مطالعه ،  به کمک نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها دراین پژوهش از روش های آزمون تی (جهت بررسی میزان هم‌قوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه استفاده می شود ) و آزمون فریدمن (جهت اولویت بندی عوامل) استفاده می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرضیه های پژوهش تایید گردیده اند.به عبارت دیگر کاهش تولید زباله،استفاده از مواد دوستدار طبیعت،کاهش آلاینده های محیط،کاهش مصرف انرژی و استفاده از بسته بندی سبز در فرآیند تولید باعث تقویت قدرت برند صنایع غذایی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Applying Green Marketing Approach on Strengthening the Name and brand of Food Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Hosseini Rostami 1
  • Mohammad Haghighi 2

1 M,A student, Department of Executive Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

It is not more than three decades that green marketing approaches have attracted the attention of scientific communities. It is clear that not paying attention to green approaches by industries will bring many problems and costs to society and the environment. This research aims to determine the place of green approaches in the proper functioning of food industries. The main goal of this research is to determine the role of green marketing approach in strengthening the name and brand of food industries. In order to achieve the above main goal, a questionnaire was designed and distributed among 394 students (the sampling method in this research is simple random and the determination of the sample size related to the statistical population is based on the Cochran sampling equation) and the data and information collected through the questionnaire, after review and study, were analyzed with the help of SPSS statistical software. To analyze the data in this research, T-test methods are used (to check the level of convergence or whether or not the average of a sample is the same as the average of the population) and the Friedman test (to prioritize the factors). The findings of the research indicate that the hypotheses of the research have been confirmed. In other words, reducing waste production, using nature-friendly materials, reducing environmental pollutants, reducing energy consumption, and using green packaging in the production process will strengthen the brand power of industries. It becomes food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Marketing
  • Waste Reduction
  • Nature-Friendly Materials
  • Green Packaging